สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัััดนี้ -30 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล,ผู้อำนวยการฝ่าย,วิศวกร,ผู้ช่วยวิจัย,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์,เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ,ผู้จัดการ,ที่ปรึกษา,ผู้ช่วยผู้จัดการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัััดนี้ -30 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล,ผู้อำนวยการฝ่าย,วิศวกร,ผู้ช่วยวิจัย,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์,เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ,ผู้จัดการ,ที่ปรึกษา,ผู้ช่วยผู้จัดการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15482 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล,ผู้อำนวยการฝ่าย,วิศวกร,ผู้ช่วยวิจัย,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์,เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ,ผู้จัดการ,ที่ปรึกษา,ผู้ช่วยผู้จัดการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: หลายอัตรา
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัััดนี้ – 30 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ที่ปรึกษา/งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารเทคโนโลยี
ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
ด้าน : การตลาด หรือการจัดการธุรกิจ หรือการจัดการเทคโนโลยี

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ทักษะด้านการประสานงาน การบริหารเครือข่าย การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีและกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาแผน แนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยี
2 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ การอนุญาตใช้สิทธิและโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน
3 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการบริหารโครงการ
4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 สมัครงานคลิกที่นี่


ผู้จัดการ/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : ประสานงานและจัดการโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และการบริหารทีมงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
2 บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
3 บริหารจัดการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
4 บริหารและจัดการทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
5 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 สมัครงานคลิกที่นี่


นักวิเคราะห์/งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด การบริหารเทคโนโลยี
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : การพัฒนาบุคลากรหรือการบริการด้านฝึกอบรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะในการขายหลักสูตร การประสานงานต่างประเทศ มีมุมมองทางธุรกิจและเทคโนโลยี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เป็นลูกค้าของกิจกรรม
2 ประสานงานและให้ข้อมูลบริการแก่ลูกค้า และ/หรือ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3 ออกแบบหลักสูตร/หัวข้อ คัดเลือกวิทยากร จัดการฝึกอบรม/สัมมนา และประเมินผลการฝึกอบรม
4 บริหารจัดโครงการด้านการฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน
5 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 สมัครงานคลิกที่นี่


ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เพศ : ไม่ระบุ

จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ฟิสิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ควบคุม สื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ความรู้ความสามารถด้านการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษ
2 สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Excel ได้ดี
3 หากมีประสบการณ์ด้านการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรหรือการเขียนคำขอสิทธิบัตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุบัตรสาขาวิศวกรรม
2 ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
3 ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครอง
4 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 สมัครงานคลิกที่นี่


นักวิเคราะห์/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : ประสานงานและการจัดการโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สื่อสารภาษาอังกฤษได้
2 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการและการประสานงาน และการทำงานเป็นทีม

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
2 บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
3 บริหารจัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
4 บริหารและประสานงานและร่วมมือกับทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันไปสู่่เป้าหมาย
5 จัดทำและ update ข้อมูลซอฟต์แวร์ให้มีความทันสมัย
6 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจับคู่ธุรกิจและติดตามผล
7 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 สมัครงานคลิกที่นี่


นักวิเคราะห์/งานบริหารพื้นที่และสนับสนุนธุรกิจ
เพศ : หญิง
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : งานสนับสนุนทางการตลาด ดูแลบริหารจัดการองค์กร

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
2 มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 งานทางด้านการตลาดและการขาย เช่น ประสานงานทางด้านการตลาดและการขายห้องอบรมและสัมมนา ติดต่อหากลุ่มเป้าหมายลูกค้าในการมาเช่าห้องอบรม/สัมมนา
2 งานทางด้านเอกสารและสารบรรณ ได้แก่การดูแลประสานงานทางด้านเอกสาร งานสารบรรณ เอกสารเข้า-ออก ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร (ผู้อำนวยการฯ) และงานทางด้านการประชุม, การจัดทำรายงานการประชุมต่าง ๆ

  สมัครงานคลิกที่นี่


ผู้ช่วยผู้จัดการ/ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การขาย การตลาด บริการลูกค้า

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ผ่านการดูแล Corporate Sales และ Key Account
2 มีทักษะด้าน Professional Presentation&Negotiation
3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
4 มีทักษะด้านใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 R&D Coordination: วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงานเชื่อมโยงและผลักดันระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่า ผู้เช่ากับนักวิจัยใน สวทช.หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนา
2 Customer Portfolio Analysis ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมและลูกค้าเป้าหมาย เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ในการเข้าถึงการตอบสนองความต้องการเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการพื้นที่เช่าใน อวท. และมีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงในอนาคต
3 Integrate internal and external networks to create and deliver value to tarketed customers ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมจากหน่วยงานภายในรวมทั้งพันธมิตรภายนอก เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าไปยังผู้เช่า ลูกค้าเป้าหมาย
4 Manage Customer Style วิเคราะห์งานผู้เช่า และตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงานให้ผู้เช่าสามารถดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมด้านการวิจัยใน อวท.ได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนากลไกในการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยเชิงอุตสาหกรรมใน อวท.รวมถึง รวมถึงบริหารจัดการ เครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ strengthen relationship กับเครือข่าย
5 R&D Coordination วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงาน เชื่อมโยงและผลักดันระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่า ผู้เช่ากับนักวิจัยในสวทช. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนา
6 Non R&D Coordination and Tecnical Service Facilitation เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ในการใช้บริการต่างๆของ สวทช. เช่น iTAP CD RDC STKS และบริการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ BOI อย. และหน่วยงานภาคเอกชนที่มีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้เช่า อาทิ บริษัทออกแบบ สร้างห้องปฏิบัติการ บริษัท Logistic เป็นต้น
7 Create Credibility , Build Strong Lasting Client Relationship and Earn Client Trust สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับผู้เช่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้เช่า

 สมัครงานคลิกที่นี่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ที่ปรึกษา/งานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
ด้าน : อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี
2 มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2000
3 มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
4 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word ,Excel,Powerpoint และสามารถสื่อสาร ค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
5 หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และเครื่องมือแพทย์ หรืออุตสาหกรรมใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยี วิเคราะห์ปัญหา และจัดหาผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ขอรับการสนับสนุน ตลอดจนบริหารจัดการโครงการสนับสนุน (จัดทำรายงานผลโครงการ และควบคุมคุณภาพของโครงการ)
2 ติดต่อประสานการทำงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการแก่งาน/หน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3 ให้บริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ขอใช้บริการอย่างกว้างขวาง
4 แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5 สรุป ประมวล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะๆ
6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 สมัครงานคลิกที่นี่


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยี
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : พิษวิทยา เภสัชวิทยา สรีรวิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี และเคมีวิเคราะห์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลไกการทำงานของเซลล์ระดับโมเลกุล พิษวิทยาที่มีการศึกษาโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
2 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประมวลผลจากการวิจัยได้
3 มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างมีระบบ
4 ซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณต่องานวิจัย
5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยี ได้แก่ การศึกษาด้าน cell biology การตอบสนองของเซลล์ในระดับชีวโมเลกุล การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี-กายภาพ ของอนุภาคระดับนาโนเมตร สึกาาทดลองการได้รับสัมผัสอนุภาคระดับนาโนเมตร และผลกระทบต่อสุขภาพ
2 ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ
3 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 สมัครงานคลิกที่นี่


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.25
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี วัสดุศาสตร์ ปิโตรเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ด้านวัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์เคมีอินทรีย์ การสังเคราะห์มอโนเมอร์ และ พอลิเมอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ช่วยวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม ในโครงการวิจัยตามแผนงานของห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
3 ประสานงานทั่วไป เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4 ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 สมัครงานคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/ฝ่ายความร่วมมือภาครัฐ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล Technology/กลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้า/นักวิจัย/พันธมิตร/เครือข่าย/หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดต่อและผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแล
2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย Technology/ตลาด/การเงิน/กฎหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูล สำหรับวิเคราะห์ความสามารถในการคุ้มครอง/Commercialization/ร่วมลงทุน/Spin Off/รับจ้างและร่วมวิจัย วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ/แผนธุรกิจ/การจัดสรรผลประโยชน์เพื่อดูความเป็นไปได้และให้ความเห็น
3 ประสานงานในการให้ข้อมูลและบริการเบื้องต้น/การขอความคุ้มครองแก่ลูกค้า/นักวิจัย /หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกำกับดูแล
4 ประสานงานและจัดสัมมนา /ฝึกอบรม /จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารสื่อการสอน
5 รวบรวมและบันทึกข้อมูลการตลาด ข้อมูลภาครัฐ และข้อมูลเอกชน

 สมัครงานคลิกที่นี่


วิศวกร/งานวิศวกรรมและบริการอาคาร
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 5 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
2 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานทั้งส่วนงานที่รับผิดชอบและงานที่ต้องติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 จัดทำแผนและงบประมาณในงานที่รับผิดชอบรวมถึงการควบคุมต้นทุนสำหรับการบริหารอาคาร
2 วางแผน ควบคุม และดูแลระบบงานซ่อม ระบบประกอบอาคารบำรุงตลอดจนควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
3 ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4 บริหารจัดการด้านพลังงานและเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
5 รวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมของระบบประกอบอาคาร และปรับปรุง
6 วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานบริหารอาคารและนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
7 ออกแบบตกแต่งพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้างตกแต่ง ปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนด
8 ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมให้เป็นไปตามขั้นตอนของระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน มอก.18001 มาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
9 จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สรุปการใช้สาธารณูปโภค รายงานการอนุรักษ์พลังงาน
10 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 สมัครงานคลิกที่นี่


วิศวกร/งานวิศวกรรมและบริการอาคาร
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 5 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
2 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานทั้งส่วนงานที่รับผิดชอบและงานที่ต้องติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 จัดทำแผนและงบประมาณในงานที่รับผิดชอบรวมถึงการควบคุมต้นทุนสำหรับการบริหารอาคาร
2 วางแผน ควบคุม และดูแลระบบงานซ่อม ระบบประกอบอาคารบำรุงตลอดจนควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
3 ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4 บริหารจัดการด้านพลังงานและเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
5 รวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมของระบบประกอบอาคาร และปรับปรุง
6 วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานบริหารอาคารและนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
7 ออกแบบตกแต่งพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้างตกแต่ง ปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนด
8 ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมให้เป็นไปตามขั้นตอนของระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน มอก.18001 มาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
9 จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สรุปการใช้สาธารณูปโภค รายงานการอนุรักษ์พลังงาน
10 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 สมัครงานคลิกที่นี่


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพพืช
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : Plant molecular biology

ทักษะความสามารถพ

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments