ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บััดนี้ -30 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรกิจสถาบันการเงินต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารระบบงาน CRM,เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารกระบวนการ CRM


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บััดนี้ -30 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรกิจสถาบันการเงินต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารระบบงาน CRM,เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารกระบวนการ CRM”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15481 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรกิจสถาบันการเงินต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารระบบงาน CRM,เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารกระบวนการ CRM
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บััดนี้ – 30 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารกระบวนการ CRM
หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการพัฒนากระบวนการใช้ระบบงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ดำเนินการร่วมกับทีมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS ทีมบริหารระบบงาน CRM และทีมบริหารแคมเปญผลิตภัณฑ์และบริการในการกำหนดขั้นตอนการนำเสนอแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ดำเนินการร่วมกับสาขาและสำนักงานเขตในการวางแผนนำเสนอแคมเปญ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับลูกค้าขนาดเล็กและรายย่อย
ดำเนินการถ่ายทอด สื่อสารวัตถุประสงค์ ประเภท และวิธีใช้แคมเปญ ให้สาขารับรู้และเข้าใจใช้งานได้ถูกต้อง
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาให้สาขากรณีแคมเปญมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ตามแผนงานที่กำหนด
รวบรวมผลตอบรับจากช่องทางต่างๆ เพื่อส่งต่อให้ทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลการใช้งานระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้การให้บริการระบบงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ใช้งานได้ตามเป้าหมาย
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการวัดผล การติดตามผลในแต่ละแคมเปญ เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และการนำเสนอผลการใช้งานระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ประสานงานในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (User Help Desk) ให้กับสาขาผู้ใช้งานระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ดำเนินการร่วมกับสาขาและสำนักงานเขต ในการกระตุ้นให้เกิดการใช้งานระบบและแคมเปญ

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีความรู้ความสามารถด้านวิเคราะห์ตลาดธุรกิจของธนาคาร
มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาด หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Access ได้เป็นอย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารระบบงาน CRM
หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
ศึกษาและรวบรวมฐานข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการตลาดหรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามนโยบายธนาคาร
ดำเนินการร่วมกับทีมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS ในการวิเคราะห์และพัฒนาโมเดลข้อมูลลูกค้า ของกลุ่มลูกค้าบุคคล
ศึกษาและรวบรวมคลังข้อมูลการตลาดเชิงลึก (Campaign Data Marts) เพื่อรองรับการวิเคราะห์ การบริหาร การตัดสินใจด้านการตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกช่องทางในการติดต่อกับลูกค้าของธนาคาร เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม และเพิ่มความสามารถด้านการตลาด
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างข้อมูลธนาคาร (SAS Detail Data Store for Banking) ด้านข้อมูลลูกค้าบุคคลและข้อมูลการตลาด
ร่วมดูแลระบบงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์และระบบงาน SAS โดยกำหนดสิทธิ์และระดับผู้ใช้งาน โดยให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของทีมในกลุ่มบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS
ประสานงานระหว่างเจ้าของระบบและผู้พัฒนาระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำแคมเปญการตลาดและการทำการตลาดทางตรง(Direct Marketing) โดยดูแลให้ทีมในกลุ่มบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS สามารถเข้าถึงระบบฯ ได้

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีความรู้ความสามารถด้านวิเคราะห์ตลาดธุรกิจของธนาคาร
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
– มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานบนระบบ SAS ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Access ได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ความสามารถในการจัดฐานข้อมูล (Database Management)


เจ้าหน้าที่ธุรกิจสถาบันการเงินต่างประเทศ
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)
1. วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดตั้งวงเงินรองรับความเสี่ยงของประเทศต่างๆ และสถาบันการเงินต่างประเทศ สาขาต่างประเทศ บริษัทในเครือของสถาบันการเงินต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
2. จัดตั้ง และทบทวนวงเงินสินเชื่อให้ประเทศต่างๆ และสถาบันการเงินต่างประเทศ สาขาต่างประเทศ บริษัทในเครือของสถาบันการเงินต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
3. กำกับ ดูแล จัดสรรการใช้วงเงินรองรับความเสี่ยงของสถาบันการเงินต่างประเทศให้แก่หน่วยงานต่างๆ
4. วิเคราะห์การเปิดบัญชี Non-Resident Bath และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD : Foreign Currency Deposit) ของสถาบันการเงินต่างประเทศ
5. วิเคราะห์การแลก Control Document ให้ถูกต้อง
6. ดำเนินงานด้าน Credit Information และ Credit Opinion ที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ และสถาบันการเงินต่างประเทศ สาขาต่างประเทศ บริษัทในเครือของสถาบันการเงินต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการตลาด งานธุรกิจต่างประเทศ หรือสินเชื่อ
3. สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
6. มีประสบการณ์ในการจัดการข้อมูล และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments