ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -23 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการลงทุนสาขาต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่สารสนเทศเพื่อการบริหาร


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -23 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการลงทุนสาขาต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่สารสนเทศเพื่อการบริหาร”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15478 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการลงทุนสาขาต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการลงทุนสาขาต่างประเทศ
ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

1. วิเคราะห์ พิจารณาอนุมัติและประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ของสินเชื่อธุรกิจ และ สินเชื่อบุคคล ของลูกค้าสาขาต่างประเทศกรณีวงเงินรวม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามข้อมูลที่จัดทำโดยสาขาต่างประเทศ

2. ดูแลการรวบรวมข้อมูลประกอบการขอสินเชื่อธุรกิจ กรณีวงเงินรวม มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ จากสาขาต่างประเทศ และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ และหน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ

3. กำกับดูแลและติดตามการรักษาคุณภาพสินเชื่อ และการปฏิบัติตามนโยบายสินเชื่อของสาขาต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการให้บริการลูกค้าสินเชื่อสาขาต่างประเทศ

4. ดูแล และเป็นศูนย์ข้อมูล Credit Information และการประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าธนาคาร และการส่งเสริมให้สาขาต่างประเทศสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย

5. วิเคราะห์และจัดทำ Product ด้านสินเชื่อและการลงทุนสำหรับสาขาต่างประเทศ เพื่อให้ดำเนินธุรกรรมได้อย่างถูกต้องและทันเวลา รวมถึงการจัดทำ Management Report และ Credit in Progress ของสาขาต่างประเทศ

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ (สายงานธุรกิจขนาดกลาง / ขนาดใหญ่ / กลั่นกรองสินเชื่อ) ไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้

– มีความรู้และความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ (เขียน อ่าน พูด และฟัง) ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศเพื่อการบริหาร

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

– วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ และจัดทำ Data Specification รวมทั้งการจัดทำรายงาน Branch Status ให้มีความถูกต้อง

– กำหนดหลักเกณฑ์การคิดราคากลางสำหรับ Fund Transfer Pricing ที่เหมาะสมให้กับแต่ละผลิตภัณฑ์ และจัดทำข้อมูล FTP เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารในการนำไปเป็นข้อมูลการตัดสินใจ

– ศึกษาและทำความเข้าใจในกระบวนการทำงานของหน่วยงาน และผลิตภัณฑ์ของธนาคาร รวมทั้งมาตรฐานทางการบัญชีของธนาคาร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการกระจายรายได้ ค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์ และการคิดต้นทุนกิจกรรมการดำเนินงาน

– ดูแลความเพียงพอของข้อมูลใน Data Mart การปรับปรุงเงื่อนไขมาตรฐานของข้อมูลทุกประเภท ได้แก่ Field Definition, Classification, Hierarchy เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ใช้ระบบ

– จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลประกอบการของผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ รวมทั้งเผยแพร่วิธีการใช้ข้อมูลทางการเงิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานของธนาคาร

– ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรายงานที่หน่วยงานต่างๆ แจ้งขอมายังหน่วยงาน หรือขอผ่านทาง ITP Form รวมทั้งพัฒนารายงานในรูปแบบ Online Report และจัดทำ User Acceptance Test (UAT) ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนข้อมูลและรายงานสำหรับการบริหารระดับ Operation ถึง Top Management

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การวางแผน และการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– มีรู้ความเข้าใจในงานธนาคาร สามารถมองภาพรวมของธนาคารได้

– มีความรู้ด้านหลักการการงบประมาณ

– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office

– มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ

– มีความรู้และความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ (เขียน อ่าน พูด และฟัง) ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย :online  

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

– Internet Explorer 8
 

– Chromeการคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

Internet Explorer 8
Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments