งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -22 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาด,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารพอร์ตสินเชื่อ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -22 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาด,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารพอร์ตสินเชื่อ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15477 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาด,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารพอร์ตสินเชื่อ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาด ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

จัดทำ Valuation Model และ Risk Model ของทุกประเภทธุรกรรมที่ไม่ซับซ้อน โดยแยกตามแต่ละประเภทความเสี่ยง
จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และวิเคราะห์ ประเมิน ติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงของคู่ค้าของธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร
รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) / ความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการค้า (Trading Book) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
จัดทำบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ตามมาตรฐานบัญชี IFRS 9 (IAS 39) และ / หรือที่เกี่ยวข้อง
ให้คำปรึกษาในเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านตลาด และธุรกรรมของห้องค้าที่มีความเสี่ยงของคู่ค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกใหม่ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ทำหน้าที่ Administrator และ Setup Parameter ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงที่รับผิดชอบโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด เช่น KRM, ระบบห้องค้าเงิน, Reuters และ Bloomberg เป็นต้น
ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ Data เพื่อใช้บริหารความเสี่ยง รวมทั้งการจัดทำ Data Specification เช่น Position Data และ Market Data เป็นต้น เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงของคู่ค้า และการคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด
ประเมิน และตรวจสอบวิธีการประเมินมูลค่า (Pricing) ของระบบงานของห้องค้า รวมทั้งประเมินมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) และตามแบบจำลอง (Mark to Model) ของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญา Credit Support Annex (CSA)

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงตลาด และ/หรือ ด้านสภาพคล่อง
มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ด้านการบริหารความเสี่ยง
มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามหลัก Basel II
มีความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
มีทักษะการวิเคราะห์ และการนำเสนอ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารพอร์ตสินเชื่อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารพอร์ตสินเชื่อ
หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
วิเคราะห์แบบจำลองการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่างๆ (Risk Model) โดยใช้เป็นเครื่องมือลดความสูญเสียในการพิจารณาสินเชื่อ ได้แก่ Credit Rating, RAROC, QCA และ Credit Scoring เป็นต้น
ศึกษาปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียจากการให้สินเชื่อ (Default Risk Model) รวบรวมข้อมูลความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ และแบบจำลอง เพื่อปรับแบบจำลอง / เครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ Risk & Return ในมิติต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นในการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ รวมถึงการดำเนินการนำระบบออกใช้และติดตามการใช้
ติดตามและรวบรวมข้อมูล Credit Exposure ในมุมการควบคุมต่างๆ เช่น การกำกับลูกหนี้รายใหญ่ของธนาคาร (Single Lending Limit) การกำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท (Sector Limit) เป็นต้น
จัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง Basel รวมถึงการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel
รวบรวมผลการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress test) เพื่อใช้ประเมินความเสียหายหรือผลกระทบต่อความมั่นคงของฐานะและการดำเนินการในด้านต่างๆ ของธนาคาร จากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ
จัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ SEPA และ Basel พร้อมกำหนด Risk appetite และ Risk tolerance รวมถึงจัดทำ Portfolio view of risk เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายหลักของธนาคาร
เป็นศูนย์กลางพัฒนาและติดตามการใช้งานระบบบริหารสินเชื่อ รวมทั้งกำหนดสิทธ์และระดับการเข้าใช้งานระบบ
ดูแลผู้ใช้ระบบและการบันทึกข้อมูลในระบบงานให้ถูกต้องรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ เพื่อนำมาใช้ในเชิงวิเคราะห์และสรุปผลงาน / รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับธนาคาร

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมการเงิน บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านสินเชื่อหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบคำสั่งด้านสินเชื่อและพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ด้านการบริหารความเสี่ยง
มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามหลัก Basel II
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
มีทักษะการวิเคราะห์ และการนำเสนอ

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย :online  

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

Internet Explorer 8
Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments