ไม่มีหมวดหมู่

อบต.น้ำพ่น จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ก.ย. -7 ต.ค. 2557  จพ.บันทึกข้อมูล,ช่างไฟฟ้า,จพ.ธุรการ,จพ.ป้องกันฯ,จพ.สาธารณสุขชุมชน,จพ.จัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,จพ.ประปา,นิติกร,บุคลากร,นวก.เกษตร,นวก.การเงินและบัญชี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“อบต.น้ำพ่น จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ก.ย. -7 ต.ค. 2557  จพ.บันทึกข้อมูล,ช่างไฟฟ้า,จพ.ธุรการ,จพ.ป้องกันฯ,จพ.สาธารณสุขชุมชน,จพ.จัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,จพ.ประปา,นิติกร,บุคลากร,นวก.เกษตร,นวก.การเงินและบัญชี”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15473 หรือ
ตำแหน่ง: จพ.บันทึกข้อมูล,ช่างไฟฟ้า,จพ.ธุรการ,จพ.ป้องกันฯ,จพ.สาธารณสุขชุมชน,จพ.จัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,จพ.ประปา,นิติกร,บุคลากร,นวก.เกษตร,นวก.การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,440-15,060
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: อุุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ก.ย. – 7 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบท้องถิ่น – องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1 7(5) และมาตรา 2 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงนาบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พงศ.2555 ลงวันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2555 ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ดังต่อไปนี้

ต้าแหน่งที่จะด้าเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน 

๑.๑ ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ จ้านวน ๒ ต้าแหน่ง ๒ อัตรา

ประกอบด้วย

(๑) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ จ้านวน ๑ อัตรา

(๒) ช่างไฟฟ้า ๑ จ้านวน ๑ อัตรา 

๑.๒ ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ จ้านวน ๖ ต้าแหน่ง ๖ อัตรา

ประกอบด้วย

(๑) เจ้าพนักงานธุรการ ๒ จ้านวน ๑ อัตรา

(๒) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒ จ้านวน ๑ อัตรา

(๓) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒ จ้านวน ๑ อัตรา 

(๔) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒ จ้านวน ๑ อัตรา

(๕) นายช่างโยธา ๒ จ้านวน ๑ อัตรา

(๖) เจ้าพนักงานประปา ๒ จ้านวน ๑ อัตรา

(๑.๓) ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จ้านวน ๔ ต้าแหน่ง ๔ อัตรา

ประกอบด้วย

(๑) นิติกร ๓ จ้านวน ๑ อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๒) บุคลากร ๓ จ้านวน ๑ อัตรา

(๓) นักวิชาการเกษตร ๓ จ้านวน ๑ อัตรา

(๔) นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ จ้านวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ก.)

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ

๔.๑ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งในระดับ ๑ จะได้รับ

เงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ คือ อันดับ ท.๑ ขั้น ๙,๔๔๐ บาท หรือตามมติคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต้าบลจังหวัดอุดรธานี

๔.๒ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งในระดับ ๒ จะได้รับ เงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา ๒ ปี จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.๒ ขั้น ๑๐,๘๘๐ บาท หรือตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล จังหวัดอุดรธานี

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.๒ ขั้น ๑๑,๕๑๐ บาท หรือตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดอุดรธานี

๔.๓ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งในระดับ ๓ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.๓ ขั้น ๑๕,๐๖๐ บาท หรือตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดอุดรธานี

(อ่านเพิ่มเติมจากประกาศที่ลิงค์ด้านล่าง)

สมัครงาน อบต.น้ำพ่น จ.อุดรธานี งานราชการ อุุดรธานี อบต.น้ำพ่น จ.อุดรธานี รับสมัคร สอบ อบต.น้ำพ่น จ.อุดรธานี 2557 สอบ อบต.น้ำพ่น จ.อุดรธานี 57 อบต.น้ำพ่น จ.อุดรธานี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.น้ำพ่น จ.อุดรธานี :ตนเอง  

ขอและยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพ่น อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือนกันยายน ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ 

(เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ www.nampon.go.th หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพ่น อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๑๓๐๐๓๕

ประกาศ | ผนวก ก | ผนวก ข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments