ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน เปิดรับสมัครสอบ -ตลอดปี  แบบกลุ่มสาขาวิชา


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน เปิดรับสมัครสอบ -ตลอดปี  แบบกลุ่มสาขาวิชา"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15447 หรือ
ตำแหน่ง: แบบกลุ่มสาขาวิชา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 14,800-42,800
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: เปิดรับสมัครสอบ – ตลอดปี
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


การรับสมัครสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แบ่งเป็น 2 แบบ โดยทั้งสองแบบต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์ และทดสอบด้านจิตวิทยา บุคลิกภาพ และความถนัด


1. แบบตำแหน่งงาน จะรับสมัครงานในตำแหน่งงานสำหรับผู้มีประสบการณ์/คุณสมบัติเฉพาะเจาะจงและกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครสอบ อาจจะรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือให้ส่งข้อมูลการสมัครทางอีเมล์ เช่น ตอนนี้เปิดรับ 4 ตำแหน่ง รายละเอียดคลิกตามลิงค์ได้เลย


2. แบบกลุ่มสาขาวิชา จะรับสมัครตลอดทั้งปี รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยให้กรอกข้อมูลการสมัครสอบไว้ 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครแบบกลุ่มสาขาวิชา

– สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป * ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร บัญชี บริหารธุรกิจ(การเงิน) บริหารความเสี่ยง วิศวกรรมทางการเงิน คอมพิวเตอร์ สถิติจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
– ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60 /CBT 150 โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
– หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
* จะเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี เฉพาะบางตำแหน่ง โดยรับสมัครเป็นรายตำแหน่ง

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ทดสอบข้อเขียนตามสาขาวิชา
2. ธปท. จะติดต่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เบื้องต้น
3. ส่วนงานที่มีอัตรากำลังว่างพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานที่ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้น เข้าทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่ว่าง

กลุ่มสาขาวิชาที่เลือกสอบข้อเขียน

 กลุ่มสาขาวิชาที่เลือกสอบข้อเขียนและรายชื่อฝ่ายงานที่แสดงในหน้าจอนี้  เป็นเพียงข้อมูลที่ให้ผู้สมัครงานใช้ประกอบการสมัครงานออนไลน์เท่านั้น  และฝ่ายงานอาจมีตำแหน่งงานว่างหรือไม่ก็ได้

กลุ่มเศรษฐศาสตร์

1. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. ฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน
3. ฝ่ายตรวจสอบ1
4. ฝ่ายตรวจสอบ2
5. ฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีฯ
6. ฝ่ายตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจและNON-bank
7. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
8. ฝ่ายวิเคราะห์และติดตามฐานะ
9. ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและติดตามฯ
10. ฝ่ายตลาดการเงิน
11. ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
12. ฝ่ายบริหารเงินสำรอง
13. ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน 
14. ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ
15. ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
16. ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน 
17. ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง
18. ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน 
19. ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ
20. ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร 
21. ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร 
22. ฝ่ายการเงินและการบัญชี 
23. ฝ่ายวางแผน 
24. สำนักงานภาคเหนือ
25. สำนักงานภาคใต้
26. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
28. ฝ่ายจัดการกองทุน
29. ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน

กลุ่มการเงิน

1. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. ฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน
3. ฝ่ายตรวจสอบ1
4. ฝ่ายตรวจสอบ2
5. ฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีฯ
6. ฝ่ายตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจและNON-bank
7. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
8. ฝ่ายวิเคราะห์และติดตามฐานะ
9. ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและติดตามฯ
10. ฝ่ายตลาดการเงิน
11. ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
12. ฝ่ายบริหารเงินสำรอง
13. ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
14. ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ
15. ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
16. ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
17. ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง
18. ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน
19. ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ
20. ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
21. ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร
22. ฝ่ายการเงินและการบัญชี
23. ฝ่ายวางแผน
24. สำนักงานภาคเหนือ
25. สำนักงานภาคใต้
26. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
28. ฝ่ายจัดการกองทุน

กลุ่มบริหารธุรกิจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. ฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน
3. ฝ่ายตรวจสอบ1
4. ฝ่ายตรวจสอบ2
5. ฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีฯ
6. ฝ่ายตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจและNON-bank
7. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
8. ฝ่ายวิเคราะห์และติดตามฐานะ
9. ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและติดตามฯ
10. ฝ่ายตลาดการเงิน
11. ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
12. ฝ่ายบริหารเงินสำรอง
13. ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
14. ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง
15. ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน
16. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
17. ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ
18. ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
19. ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร
20. ฝ่ายกฎหมายและคดี
21. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
22. ฝ่ายการเงินและการบัญชี
23. ฝ่ายวางแผน
24. สำนักงานภาคเหนือ
25. สำนักงานภาคใต้
26. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
28. ฝ่ายจัดการกองทุน
29. โรงพิมพ์ธนบัตร
30. ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร
31. ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน
32. ฝ่ายการบัญชีและพัสดุ
33. ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล
34. ฝ่ายวิจัยออกบัตรธนาคาร

กลุ่มบัญชี

1. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. ฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน
3. ฝ่ายตรวจสอบ1
4. ฝ่ายตรวจสอบ2
5. ฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีฯ
6. ฝ่ายตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจและNON-bank
7. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
8. ฝ่ายวิเคราะห์และติดตามฐานะ
9. ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและติดตามฯ
10. ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
11. ฝ่ายบริหารเงินสำรอง
12. ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
13. ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง
14. ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ
15. ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
16. ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร
17. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
18. ฝ่ายการเงินและการบัญชี
19. ฝ่ายวางแผน
20. สำนักงานภาคเหนือ
21. สำนักงานภาคใต้
22. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
24. ฝ่ายจัดการกองทุน
25. ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน
26. ฝ่ายการบัญชีและพัสดุ
27. ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล

กลุ่มวิศวกรรมทางการเงิน

1. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. ฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีฯ
3. ฝ่ายตลาดการเงิน
4. ฝ่ายบริหารเงินสำรอง
5. ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

กลุ่มคอมพิวเตอร์_1.Application System Analyst/  Developer

1. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. ฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีฯ
3. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
4. ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและติดตามฯ
5. ฝ่ายตลาดการเงิน
6. ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
7. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ
9. ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
10. ฝ่ายกฎหมายและคดี
11. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
12. ฝ่ายการเงินและการบัญชี
13. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
14. โรงพิมพ์ธนบัตร

กลุ่มคอมพิวเตอร์_2.System engineer (System, Network, Database)

1. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. ฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีฯ
3. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
4. ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและติดตามฯ
5. ฝ่ายตลาดการเงิน
6. ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
7. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ
9. ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
10. ฝ่ายกฎหมายและคดี
11. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
12. ฝ่ายการเงินและการบัญชี
13. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
14. โรงพิมพ์ธนบัตร

กลุ่มสถิติ/คณิตศาสตร์

1. ฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีฯ
2. ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ
3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กลุ่มกฎหมาย

1. ฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน
2. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
3. ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและติดตามฯ
4. ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
5. ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
6. ฝ่ายกฎหมายและคดี
7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
9. ฝ่ายจัดการกองทุน

กลุ่มนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์

1. ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร
2. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
3. ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ฝ่ายพัฒนาองค์กร
3. สถาบันพัฒนาบุคลากร
4. ฝ่ายวางแผน
5. สำนักงานภาคเหนือ
6. สำนักงานภาคใต้
7. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8. ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

1. โรงพิมพ์ธนบัตร
2. ฝ่ายวิจัยออกบัตรธนาคร
3. ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17 เมษายน 2557


ระบบสมัครงานออนไลน์ ทั้ง 2 กลุ่มจะมีหน้าจอเหมือนกัน ผู้สมัครจะระบุกลุ่มสาขาวิชาหรือตำแหน่งงานในหน้าจอที่ 4 ของการสมัคร

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments