ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 ต.ค. 2557  ช่างเทคนิค ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร รุ่นที่ 2/2557


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 ต.ค. 2557  ช่างเทคนิค ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร รุ่นที่ 2/2557”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15446 หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร รุ่นที่ 2/2557
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 16,300
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค  ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร รุ่นที่ 2/2557

ความรับผิดชอบหลัก

 

·         ปฏิบัติงาน ด้านงานก่อสร้าง เสริมสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และจัดสรรพื้นที่ทำงานของธนาคาร

·         ควบคุมงานก่อสร้าง และเสริมสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

·         เขียนแบบ และจัดทำรูปแบบงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

·         ประเมินราคางานก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่

·         ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานที่ก่อสร้าง ปรับปรุง หรือดูแลอาคาร ที่จัดจ้างจากภายนอก (Contract Out)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

·         สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

·         หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

·         สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาโยธา (งานก่อสร้าง หรือ งานโยธา หรือ งานสถาปัตยกรรม หรือ งานสำรวจ หรือเทียบเท่า)

·         มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ ปวช. ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ ปวส. ไม่น้อยกว่า 2.5 หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.5

·         มีประสบการณ์ ด้านโยธา (งานก่อสร้าง หรือ งานโยธา หรือ งานสถาปัตยกรรม หรือ งานสำรวจ หรือเทียบเท่า) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

·         หากมีความรู้ทางด้านช่างหลายสาขาวิชาประกอบกัน จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง หรือจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·         เป็นผู้ที่พัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

·         มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง มีวินัยและสามารถปรับตัวได้ดี

การสมัคร

ธปท. ได้จัดทำ Mail ต้นแบบ พร้อมแนบใบสมัครงาน และรายละเอียดเอกสารแนบให้แล้ว ผู้สมัครสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.  Download ไฟล์ Mail สมัครงาน

2.  กรอกรายละเอียดใน Excel file ให้ครบถ้วน (xls)

3.  แนบ File หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

      3.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดำ  ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (JPEG/GIF) File Size ไม่เกิน 500 KB

     3.2  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

     3.3  ประวัติย่อ (Resume)  (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

     3.4  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

     3.5  หลักฐานหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น  ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

4.  คลิกส่ง Email ตามข้อ 1 เท่านั้น  โดยระบุหัวข้อเรื่อง (Subject) “สมัครงานตำแหน่งช่างเทคนิค ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร (ระบุขื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร)”

การคัดเลือกผู้สมัคร

1.  ธปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัคร ที่ส่งใบสมัครงานและมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการสมัคร ข้อ 2 และ 3 แล้วเท่านั้น 

2. ธปท. จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากมีคุณสมบัติตรงตามที่ ธปท. กำหนดและเห็นสมควร จะแจ้งผลการคัดเลือก จาก Email:  Recruit2@bot.or.th ถึง Email ที่ผู้สมัครระบุไว้ในแบบฟอร์มสมัครงาน และถือว่าท่านได้รับทราบแล้ว

การทดสอบ

1.   การสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

      1.1   หมวดความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) เป็นการทดสอบ ทักษะ / ความเข้าใจ / เชาว์ปัญญา / ตรรกะ / ความรู้ทั่วไป และสถานการณ์ปัจจุบันต่างๆ

      1.2  หมวดความรู้เกี่ยวกับงานโยธา งานก่อสร้าง  (50 คะแนน)

2.   การสอบภาคปฏิบัติ 

3.   ทดสอบด้านจิตวิทยา

4.   การสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 16,300 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356-7581 หรือ E-mail ที่  Recruit2@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) :email  

ลิงค์ ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments