งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่สืบสวน ทีมสืบสวน 1-2 ศูนย์สืบสวนและประมวลข่าว ฝ่ายรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 2/2557

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่สืบสวน ทีมสืบสวน 1-2 ศูนย์สืบสวนและประมวลข่าว ฝ่ายรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 2/2557”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15445 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สืบสวน ทีมสืบสวน 1-2 ศูนย์สืบสวนและประมวลข่าว ฝ่ายรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 2/2557
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 28,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สืบสวน ทีมสืบสวน 1-2 ศูนย์สืบสวนและประมวลข่าว ฝ่ายรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 2/2557

ความรับผิดชอบหลัก

· ติดตามพฤติการณ์ สถานการณ์ ข่าวสาร รวมทั้งสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ สืบสวน เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน และพฤติการณ์บุคคล / นิติบุคคล ที่มีท่าทีส่อไปในทางไม่สุจริต หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน/กิจการที่อยู่ในความดูแลของ ธปท. และงานสืบสวนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

· ศึกษา / วิเคราะห์ / ประมวลผลข้อมูล / เผยแพร่ความรู้ เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้าน งานสืบสวน และติดตามผลกระทบ /จัดทำแนวทางลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบการรักษาความปลอดภัยของ ธปท.

· สร้างเครือข่าย และประสานความร่วมมือกับส่วนงานของ ธปท./ ส่วนราชการ / องค์กรภายนอกต่างๆ เพื่อการสืบสวนปกติ/ทางลับ /การข่าว/ แลกเปลี่ยนความรู้/ข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

· ศึกษา รวบรวมและติดตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยและเครื่องมือในงานสืบสวนที่ทันสมัย และ บันทึกข้อมูล/พัฒนาระบบฐานข้อมูลประวัติ/พฤติการณ์/การสืบสวน

· ร่วมเสนอข้อมูล / ความเห็น ในฐานะเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการสอบสวน หรือเป็นพยานต่อกรรมการสอบสวน / เจ้าหน้าที่ตำรวจ / พนักงานอัยการ / ศาล ในคดีที่ ธปท. มอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

· สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

· หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

· วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา

· เป็นหรือเคยเป็น นายทหาร หรือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศไม่ต่ำกว่า ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ร้อยตำรวจเอก หรือ เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ ที่มีหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย หรือการข่าว หรือการสืบสวน ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือสูงกว่า

· เคยผ่านงานการสืบสวน /งานการข่าว หรืองานตรวจสอบประวัติพฤติการณ์บุคคลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

· รักษาความลับได้ดี มีประวัติเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ และไม่ขัดต่อระบบการรักษาความปลอดภัย

· มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง และสามารถปรับตัวได้ดี

· มีความพร้อมและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา

การทดสอบ

1. สอบข้อเขียน
2. สอบภาคปฏิบัติ
3. ทดสอบด้านจิตวิทยา
4. การสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น · อัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐาน ตามวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. คือ ระดับวุฒิปริญญาตรี 28,500 บาท

· เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2283 6753 หรือ E-mail ที่ Recruit2@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) :online  

ลิงค์ ประกาศ ธปท. รับสมัคร : คู่มือสมัครงาน : สมัครงานคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments