ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 ก.ย. 2557  พยาบาล


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 ก.ย. 2557  พยาบาล”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15444 หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 28,440
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง พยาบาล ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล

ความรับผิดชอบหลัก

· ปฏิบัติงานตามวิชาชีพพยาบาลสำหรับพนักงาน ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้งจัดทำบันทึกสถิติการรักษาพยาบาล

· วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพพนักงาน และหาแนวทางป้องกัน รวมทั้งจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อป้องกัน และลดปัญหาสุขภาพ

· กำหนดความต้องการจัดจ้างบริการทางการแพทย์ให้ตรงกับความจำเป็นของพนักงาน ประสานงานโรงพยาบาลเพื่อการจัดหาบริการทางการแพทย์ รวมทั้งควบคุม ดูแล ประสานงานเพื่อให้การดำเนินสถานพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

· ดำเนินการจัดตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพรายงาน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

· สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร

· หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ

มีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

· มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

IELTS 4.5 , TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60, CBT 150

โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

· สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์

· มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.7

· มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล

· มีประสบการณ์การทำงานวิชาชีพพยาบาลไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

· สามารถปรับตัวได้ดี มีความคล่องตัว สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน

· หากผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

(การรักษาโรคเบื้องต้น) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การสมัคร

ให้ผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. Download File ใบสมัครงานลิงค์ด้านล่าง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครงานให้ครบถ้วน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. แนบ File หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (JPEG/GIF)

File Size ไม่เกิน 500 KB

2.2 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

2.3 ประวัติย่อ (Resume) (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

2.4 หลักฐานแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC 550 คะแนน หรือเทียบเท่า)

โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

2.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล (PDF)

File Size ไม่เกิน 2 MB

2.6 หลักฐานหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง (PDF)

File Size ไม่เกิน 2 MB

3. ส่งใบสมัครงานตามข้อ 1 และเอกสารแนบตามข้อ 2 ไปที่ Email : bmgrecruit@bot.or.th

โดยระบุหัวข้อเรื่อง “สมัครงานตำแหน่งพยาบาล (ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร)”

การคัดเลือกผู้สมัคร

1. ธปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัคร ที่ส่งใบสมัครงานและมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ตามที่ระบุเท่านั้น

2. ธปท. จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ ธปท. กำหนด และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่ www.bot.or.th ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2557

การทดสอบ

1. สอบข้อเขียน

2. สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

· อัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท

· หากมีวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. ระดับปริญญาโท 26,070 บาท

หรือปริญญาเอก 28,440 บาท

· เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน เช่น

CPA / CFA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกบริหารงานบุคคล 2 ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล โทร. 02-356-8524

หรือ E-mail ที่ bmgrecruit@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) :email  

ลิงค์ ประกาศ ธปท. รับสมัครบุคคลภายนอก : Download ใบสมัครงาน คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments