กองบัญชาการ.ช่วยรบที่ 1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -19 ก.ย. 2557  ช่างซ่อมเครื่องดีเซล,ช่างเชื่อม,ชา่งซ่อมยานยนต์ล้อ,ช่างซ่อมยานยนต์,เสมียนส่งกำลัง,ช่างยานยนต์ (ชาย/หญิง)


ฝากประชาสัมพันธ์

“กองบัญชาการ.ช่วยรบที่ 1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -19 ก.ย. 2557  ช่างซ่อมเครื่องดีเซล,ช่างเชื่อม,ชา่งซ่อมยานยนต์ล้อ,ช่างซ่อมยานยนต์,เสมียนส่งกำลัง,ช่างยานยนต์ (ชาย/หญิง)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15442 หรือ
ตำแหน่ง: ช่างซ่อมเครื่องดีเซล,ช่างเชื่อม,ชา่งซ่อมยานยนต์ล้อ,ช่างซ่อมยานยนต์,เสมียนส่งกำลัง,ช่างยานยนต์ (ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 19 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ 1

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่มงานเทคนิค 11 อัตรา

1.1 ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องดีเซล (ชกท.623) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ชบร.2พัน.ชบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

1.2 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม (ชกท.442) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ชบร.2 พัน.ชบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

1.3 ตำแหน่ง ช่งาซ๋อมยานยนต์ล้อ (ชกท.635) มว.ซ่อมบำรุงสายชา่ง ร้อย.ชบร.2 พัน.ชบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

1.4 ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ (ชกท.635) มว.ซ่อมบำรุงสรรพาวุธส่วนหน้า ร้อย.ชบร.2 พัน.ชบร.21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

1.5  ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง (ชกท.760) ตอนส่งกำลัง สป.2-4 สาย สพ. มว.ส่งกำลัง สป.2-4 (เว้นสายแพทย์) แผนกควบคุมการส่งกำลัง ศคบ.บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย,หญิง)

1.6 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) ตอนซ่อมบำรุง มว.บริการ ร้อย.บก. พัน.สบร.21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

1.7 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) มว.ยานยนต์ขนส่ง ร้อย.สพ.กระสุน พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (ในวันรับสมัคร)

2.3 ประเภทชาย

2.3.1 ผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือก ระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร ขึ้นไป และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร ขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้

2.3.2 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จำกัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการของกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 วัดได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.4 ไม่เป็นบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี 2537 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในปี 2558

2.5 ประเภทหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป

2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

2.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

2.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง

2.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ

2.10 ไม่เป็นข้าราชการหลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

2.11 สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบจะถือได้ว่าผู้สมัรแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ สงวนสิทธิ์ให้คณะกรรมการของหน่วยมีอำนาจในการพิจารณาไม่รับการบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ หากผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้)

3.1 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์, ช่างซ่อมยานยนต์, ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล และช่างซ่อมยานยนต์ล้อ รับผู้ที่จบสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ๋อมบำรุง หรือสาขาวิชาเครื่องกล

3.2 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม รับผู้ที่จบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโลหะ เช่น สาขาวิชาเชื่อมโลหะ, เช่น สาขาวิชาเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาโลหะแผ่น, สาขาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาช่างท่อและโลหะแผ่น

3.3 ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง รับผู้ที่จบสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครงาน กองบัญชาการ.ช่วยรบที่ 1 งานราชการ ชลบุรี กองบัญชาการ.ช่วยรบที่ 1 รับสมัคร สอบ กองบัญชาการ.ช่วยรบที่ 1 2557 สอบ กองบัญชาการ.ช่วยรบที่ 1 57 กองบัญชาการ.ช่วยรบที่ 1 เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการ.ช่วยรบที่ 1 :ตนเอง  

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เลขที่ 480 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 23 ต.ค. 2557
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments