กองบัญชาการ.ช่วยรบที่ 1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -19 ก.ย. 2557  ช่างซ่อมเครื่องดีเซล,ช่างเชื่อม,ชา่งซ่อมยานยนต์ล้อ,ช่างซ่อมยานยนต์,เสมียนส่งกำลัง,ช่างยานยนต์ (ชาย/หญิง)

“กองบัญชาการ.ช่วยรบที่ 1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -19 ก.ย. 2557  ช่างซ่อมเครื่องดีเซล,ช่างเชื่อม,ชา่งซ่อมยานยนต์ล้อ,ช่างซ่อมยานยนต์,เสมียนส่งกำลัง,ช่างยานยนต์ (ชาย/หญิง)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15442 หรือ
ตำแหน่ง: ช่างซ่อมเครื่องดีเซล,ช่างเชื่อม,ชา่งซ่อมยานยนต์ล้อ,ช่างซ่อมยานยนต์,เสมียนส่งกำลัง,ช่างยานยนต์ (ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 19 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ 1

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่มงานเทคนิค 11 อัตรา

1.1 ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องดีเซล (ชกท.623) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ชบร.2พัน.ชบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

1.2 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม (ชกท.442) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ชบร.2 พัน.ชบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

1.3 ตำแหน่ง ช่งาซ๋อมยานยนต์ล้อ (ชกท.635) มว.ซ่อมบำรุงสายชา่ง ร้อย.ชบร.2 พัน.ชบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

1.4 ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ (ชกท.635) มว.ซ่อมบำรุงสรรพาวุธส่วนหน้า ร้อย.ชบร.2 พัน.ชบร.21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

1.5  ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง (ชกท.760) ตอนส่งกำลัง สป.2-4 สาย สพ. มว.ส่งกำลัง สป.2-4 (เว้นสายแพทย์) แผนกควบคุมการส่งกำลัง ศคบ.บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย,หญิง)

1.6 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) ตอนซ่อมบำรุง มว.บริการ ร้อย.บก. พัน.สบร.21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

1.7 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) มว.ยานยนต์ขนส่ง ร้อย.สพ.กระสุน พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (ในวันรับสมัคร)

2.3 ประเภทชาย

2.3.1 ผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือก ระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร ขึ้นไป และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร ขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้

2.3.2 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จำกัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการของกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 วัดได้

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

2.4 ไม่เป็นบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี 2537 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในปี 2558

2.5 ประเภทหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป

2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

2.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

2.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง

2.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ

2.10 ไม่เป็นข้าราชการหลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

2.11 สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบจะถือได้ว่าผู้สมัรแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ สงวนสิทธิ์ให้คณะกรรมการของหน่วยมีอำนาจในการพิจารณาไม่รับการบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ หากผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้)

3.1 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์, ช่างซ่อมยานยนต์, ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล และช่างซ่อมยานยนต์ล้อ รับผู้ที่จบสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ๋อมบำรุง หรือสาขาวิชาเครื่องกล

3.2 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม รับผู้ที่จบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโลหะ เช่น สาขาวิชาเชื่อมโลหะ, เช่น สาขาวิชาเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาโลหะแผ่น, สาขาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาช่างท่อและโลหะแผ่น

3.3 ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง รับผู้ที่จบสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครงาน กองบัญชาการ.ช่วยรบที่ 1 งานราชการ ชลบุรี กองบัญชาการ.ช่วยรบที่ 1 รับสมัคร สอบ กองบัญชาการ.ช่วยรบที่ 1 2557 สอบ กองบัญชาการ.ช่วยรบที่ 1 57 กองบัญชาการ.ช่วยรบที่ 1 เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการ.ช่วยรบที่ 1 :ตนเอง  

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เลขที่ 480 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 23 ต.ค. 2557
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments