ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS (Analytical CRM & MIS Officer),เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (ปฎิบัติงานสำนักงานธุรกิจ)


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS (Analytical CRM & MIS Officer),เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (ปฎิบัติงานสำนักงานธุรกิจ)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15398 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS (Analytical CRM & MIS Officer),เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (ปฎิบัติงานสำนักงานธุรกิจ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (ปฎิบัติงานสำนักงานธุรกิจ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินการวิเคราะห์และอำนวยสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และระเบียบที่ธนาคารกำหนด จัดทำและทบทวน Credit Risk Rating ในการให้สินเชื่อ รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรกิจขนาดกลาง (RM-M) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอำนวยสินเชื่อ

คุณสมบัติ

สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
มีความรอบรู้ และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS (Analytical CRM & MIS Officer)
หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

1. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร เพื่อจัดกลุ่มลูกค้าบุคคล (Retail Customer Segmentation)

2. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติการถือครอง พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารของลูกค้า เพื่อคำนวณโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติม (Propensity) ให้ลูกค้าบุคคลแต่ละราย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3. รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติสำหรับการวิเคราะห์ การบริหาร และการตัดสินใจด้านการตลาด สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลและลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การติดตามปรับปรุงกระบวนการขายและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการช่องทางการขายและการให้บริการต่างๆ

4. รวบรวมข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆที่นอกเหนือข้อมูลที่ปรากกอยู่ใน KPI Dashboard รวมถึงร่วมพิจารณาการ Automate การออกและการจัดส่งรายงานที่ใช้บ่อย

5. ร่วมกับทีมบริหารระบบงาน CRM ทำการวิเคราะห์และพัฒนาฐานโมเดลข้อมูลลูกค้า ของกลุ่มลูกค้าบุคคล

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำธุรกิจ
มีความรู้ในการทำโมเดลข้อมูล (Data Model)
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ
มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

การรับสมัครและการคัดเลือก

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้
กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใดๆที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments