ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -15 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ระบบงานและระเบียบปฏิบัติงานสาขาต่างประเทศ


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -15 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ระบบงานและระเบียบปฏิบัติงานสาขาต่างประเทศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15396 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานและระเบียบปฏิบัติงานสาขาต่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ระบบงานและระเบียบปฏิบัติงานสาขาต่างประเทศ

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

            – ควบคุม ดูแลระบบงานที่เกี่ยวข้อง ด้านรายงานทางบัญชี และธุรกรรมของสาขาต่างประเทศ

            – จัดทำรายงานเพื่อการวิเคราะห์ / ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของสาขาต่างประเทศ และนำเสนอผู้บริหาร

            – ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการตรวจสอบ การบันทึกบัญชีของสาขาต่างประเทศ

            – เป็นศูนย์กลางในการจัดทำข้อมูล รายงาน และรวบรวมคู่มือปฏิบัติงานของสาขาต่างประเทศ

            – ติดตาม กำกับดูแลสาขาต่างประเทศ ให้ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ / กฎระเบียบของธนาคารท้องถิ่นและทางการไทย และรายงานการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบไปยัง ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

            – สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์/กฎหมายของสถาบันกำกับและทางการในต่างประเทศใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของสาขาในต่างประเทศ พร้อมนำส่งสรุปข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกฎเกณฑ์ของทางการไทยและต่าง ประเทศ (Gap Analysis)

            – ขออนุมัติระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสาขาต่างประเทศ แจ้งข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และจัดทำทะเบียนหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้สาขาต่างประเทศ

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

            – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

            – มีประสบการณ์ด้านการตลาด งานธุรกิจต่างประเทศ หรือสินเชื่อ

            – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้

            – มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

            – มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการนำเสนอ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

            – มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี

            – มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

            – มีคุณวุฒิพิเศษ/Certified ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

 

ระยะเวลาในการรับสมัคร

            ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กันยายน 2557

การคัดเลือก

            ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

            ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

            คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

            การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments