ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -16 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่นโยบายทรัพยากรบุคคล งานพัฒนากระบวนการปฏิบัติการ (Process Development),เจ้าหน้าที่นโยบายสินเชื่อ


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -16 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่นโยบายทรัพยากรบุคคล งานพัฒนากระบวนการปฏิบัติการ (Process Development),เจ้าหน้าที่นโยบายสินเชื่อ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15395 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่นโยบายทรัพยากรบุคคล งานพัฒนากระบวนการปฏิบัติการ (Process Development),เจ้าหน้าที่นโยบายสินเชื่อ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่นโยบายทรัพยากรบุคคล งานพัฒนากระบวนการปฏิบัติการ (Process Development)
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแนวทาง วิธีการ เครื่องมือสำหรับการจัดการกระบวนการ เพื่อให้หน่วยงานภายในธนาคารมีแนวทางการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ จัดทำข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการกระบวนการ ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน และติดตามผล
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงระบบที่ดี (Analytical Skill และ Quantitative Skill)
มีความรู้ หรือผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงาน เช่น Process Management, Process Improvement, Process Mapping, Six Sigma, DMAIC, Linear Regression
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี
มีทักษะด้านการประสานงาน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีความมุ่งมั่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมได้ดี

การรับสมัครและการคัดเลือก

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย และ Official Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


เจ้าหน้าที่นโยบายสินเชื่อ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายสินเชื่อ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดกรอบนโยบาย แผนงานและกระบวนการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ

2. ปฏิบัติงานตามกรอบงานหลักและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของธนาคาร

3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

4. รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

5. ดูแลการจัดทำ CA Form เพื่อให้การเขียนและการนำเสนอของหน่วยงานสินเชื่อมีคุณภาพ รวมถึงการจัดอบรมการเขียน CA หรือประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การวิเคราะห์ การเขียนและการนำเสนอมีคุณภาพมากขึ้น

6. ศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐาน Assign Credit Rating ลูกค้า เพื่อสะท้อนความเสี่ยงของลูกค้าสูงสุดและนำผลไปใช้ในการอนุมัติ การกำหนดราคาและ Portfolio Strategy ของธนาคาร

7. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และคู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) ของหน่วยงาน

8. ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพนักงาน ประสานการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย สารบรรณและรวบรวมแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ตรงด้านนโยบายสินเชื่อ หรือ ความรู้ทางด้านสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

– มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบคำสั่งด้านสินเชื่อและพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน

– มีความรู้ด้านสินเชื่อหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

– มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน

– มีประสบการณ์ในการจัดการข้อมูล และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 กันยายน 2557

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
 

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments