ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -14 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต (Fraud Risk Management and Assessment Department)


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -14 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต (Fraud Risk Management and Assessment Department)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15394 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต (Fraud Risk Management and Assessment Department)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

1. กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ การป้องกันการทุจริต และข้อผิดพลาด(Fraud Risk Management Policy) และปัจจัยเสี่ยงจากการกระทำทุจริต เพื่อกำหนดวิธีการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการทุจริต(Preventive) ควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน

2. จัดทำแนวทาง ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและข้อผิดพลาด (Fraud Assessment) วิเคราะห์แนวโน้มการทุจริต เพื่อหาแนวทางป้องกัน ลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดพร้อมติดตาม สนับสนุนให้หน่วยงาน พนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญด้านความเสี่ยงจากการทุจริต

3. ติดตาม ค้นหา เฝ้าระวัง รายการผิดปกติ ต้องสงสัย (Monitoring) ทั้ง Detective และ Preventive ในธุรกรรมหลักของธนาคาร พร้อมการแจ้งเตือน (Notify Alert) บนระบบ Fraud Monitoring ทั้งในและนอกเวลาทำการ และตรวจสอบรายการผิดปกติ (Investigation) โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาระงับ การทำธุรกรรมที่ทำผ่านบัตร ATM/VISA DEBIT หรือ e-Channel เพื่อป้องกันความเสียหายในเบื้องต้น

4. บริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยง การทุจริต และข้อผิดพลาด ที่เกิดจากการทำธุรกรรมต่างๆ วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า / พนักงาน วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มการทุจริตในอนาคต ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารความเสี่ยง การป้องกัน และการตรวจสอบการทุจริตและข้อผิดพลาด

5. บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การสืบค้น (Investigation) ตลอดจนการบริหารข้อมูลและค้นหาข้อมูลจาก databaseและเอกสาร
มีความสามารถในการใช้ตรรกะ เพื่อนำมาใช้กำหนดหลักเกณฑ์และแปลงเป็น parameter ที่ใช้ในระบบงานได้
มีความรู้ด้านการติดตาม ควบคุม และประเมินความเสี่ยง
มีความเข้าใจในระบบบัญชีและการผ่านบัญชี
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร
มีความกระตือรือร้น และมีสามารถในการเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การรับสมัครและการคัดเลือก

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 14 กันยายน 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครเป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments