ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -12 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ทีมพัฒนากระบวนการและประสบการณ์ลูกค้า(งาน Lean & Six Sigma Process Improvement)


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -12 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ทีมพัฒนากระบวนการและประสบการณ์ลูกค้า(งาน Lean & Six Sigma Process Improvement)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15392 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ทีมพัฒนากระบวนการและประสบการณ์ลูกค้า(งาน Lean & Six Sigma Process Improvement)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.กำหนดกลยุทธ์ Process Improvement สำหรับหน่วยงานในสังกัด Retail Banking

2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ เพื่อลด waste / error / เวลาในการทำงาน หรือเพื่อเพิ่มรายได้

3. ประสานงานและสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลง

4. เก็บรวบรวมข้อมูลและวัดผลในแต่ละ Project เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องผ่านการอบรมด้าน Lean หรือ Six Sigma หรือหลักสูตรที่คล้ายกัน

 -มี Certificate ด้าน Lean Six Sigma (GB, BB หรือ MBB)

 -มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนอย่างเป็นระบบ การจัดการเชิงกลยุทธ์การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี

 -มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน การจัดเตรียมงานเพื่อนำเสนอและการนำเสนอที่ดี

 -มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 -คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้- วันที่ 12 กันยายน 2557

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 การประกาศผลการคัดเลือก

           ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

             การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments