มณฑลทหารบกที่ 15 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -15 ก.ย. 2557  (ชาย/หญิง) พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างไม้,ช่างทาสี,ช่างเครื่องสื่อสาร,ช่างไฟฟ้า


ฝากประชาสัมพันธ์

“มณฑลทหารบกที่ 15 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -15 ก.ย. 2557  (ชาย/หญิง) พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างไม้,ช่างทาสี,ช่างเครื่องสื่อสาร,ช่างไฟฟ้า”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15390 หรือ
ตำแหน่ง: (ชาย/หญิง) พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างไม้,ช่างทาสี,ช่างเครื่องสื่อสาร,ช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 15 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


มณฑลทหารบกที่ ๑๕ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง), ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๖ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้.-

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา

๑.๒ ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน ๑ อัตรา

๑.๓ ตำแหน่ง ช่างทาสี จำนวน ๑ อัตรา

๑.๔ ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร จำนวน ๑ อัตรา

๑.๕ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๒.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย

๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี

๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒.๕ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น

ของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

๒.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตร ๔๑

แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

๒.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๒.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ หรือไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ในภายหลัง หากตรวจสอบพบจะถือว่าได้ว่าผู้สมัคร แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุเข้ารับราชการ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

๑.๑๑ ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ และไม่กรอกลงในใบสมัครหรือไม่แจ้งตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลัง มณฑลทหารบกที่ ๑๕ จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ได้ในภายหลัง ดังนั้น มณฑลทหารบกที่ ๑๕ จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๓.๑ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาพณิชย กรรม สาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาพณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในด้านเกี่ยวกับการบัญชี อย่างน้อย ๙ หน่วย

๓.๒ ตำแหน่ง ช่างไม้

– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง

๓.๓ ตำแหน่ง ช่างทาสี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง, ช่างกลโรงงาน

๓.๔ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างไฟฟ้า, ช่างก่อสร้าง ๓.๕ ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร

– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา ช่างไฟฟ้า และอิเลคทรอนิกส์

๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเอง (นำตัวจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้.-

๔.๑ สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน

๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดาและมารดา

๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

๔.๔ ใบสำคัญทางทหาร (สด.๘, สด.๓) (เฉพาะเพศชาย)

๔.๕ ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ภาพ

๔.๖ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖ – ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจำการ

(ไม่เกิน ๖ เดือน) พร้อมผลการตรวจโรคเอดส์ และแพทย์ต้องลงความเห็นว่าไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

๔.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)

๔.๘ หลักฐานเพิ่มสำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนเพิ่ม ตามข้อ ๕.๔

๔.๙ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วนเท่านั้น

๕.. วิชาที่ทำการสอบ

๕.๑ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและการบัญชี

๕.๑.๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (๑๐ คะแนน) ตามเกณฑ์ที่ กองทัพบก กำหนด

๕.๑.๒ สอบภาควิชาการ วิชา ความรู้ทั่วไป (๑๐ คะแนน), คอมพิวเตอร์ (๑๐ คะแนน), การเงินและการบัญชี (๒๐ คะแนน), ระเบียบงานสารบรรณ (๑๐ คะแนน), สอบสัมภาษณ์ (๔๐ คะแนน)

 

๕.๒ ตำแหน่ง ช่างไม้, ช่างทาสี, ช่างไฟฟ้า, ช่างเครื่องสื่อสาร

๕.๑.๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (๑๐ คะแนน) ตามเกณฑ์ที่ กองทัพบก กำหนด

๕.๑.๒ สอบภาควิชาการ วิชา ความรู้ทั่วไป (๑๐ คะแนน), คอมพิวเตอร์ (๑๐ คะแนน), วิชาช่างตามสาขาวิชาที่รับบรรจุ (๒๐ คะแนน),ระเบียบงานสารบรรณ (๑๐ คะแนน), สอบสัมภาษณ์ (๔๐ คะแนน)

๖. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ในเวลาราชการ (๐๘๓๐ – ๑๖๐๐) ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ค่ายรามราชนิเวศน์ ถนนราชดำเนิน ตำบล คลองกระแชง อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๘๕๐๖–๑๐ ต่อ ๕๐๒๑๘, ๕๐๒๒๑, ๕๐๒๙๘

๗. กำหนดการสอบ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

เวลา ๐๗๐๐ – ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัว ต่อคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ ๑๕ (ชุดกีฬา) หากเลยเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ

– ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

เวลา ๑๓๐๐ – ผู้สมัครสอบรายงานตัวต่อคณะกรรมการสอบวิชาการ ณ กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ ๑๕ (ชุดสุภาพ) หากเลยเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ

– สอบวิชาการ

วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

เวลา ๐๙๐๐ – ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รายงานตัว ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๑๕ (ชุดสุภาพ)

– สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๑ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๑๕

๘. ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ หรือเว็บไซต์ของ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ http://WWW.mtb15.tht.bz/ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ มารายงานตัว ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๑๕ นับจากวันที่ประกาศผลสอบคัดเลือก

สมัครงาน มณฑลทหารบกที่ 15 งานราชการ เพชรบุรี มณฑลทหารบกที่ 15 รับสมัคร สอบ มณฑลทหารบกที่ 15 2557 สอบ มณฑลทหารบกที่ 15 57 มณฑลทหารบกที่ 15 เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มณฑลทหารบกที่ 15 :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments