รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ,เจ้าหน้าที่วางแผนการเดินรถ,เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนสนับสนุนการเดินรถ,เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสื่อการสอน,วิศวกร(ประสานงานโครงการ)


ฝากประชาสัมพันธ์

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ,เจ้าหน้าที่วางแผนการเดินรถ,เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนสนับสนุนการเดินรถ,เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสื่อการสอน,วิศวกร(ประสานงานโครงการ)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15363 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ,เจ้าหน้าที่วางแผนการเดินรถ,เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนสนับสนุนการเดินรถ,เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสื่อการสอน,วิศวกร(ประสานงานโครงการ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

ความรับผิดชอบหลัก
-จัดทำ พัฒนา ดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
-ปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
-ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
-มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี ในตำแหน่งงานบริหารเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ หรือ มีประสบการณ์ในระบบรางอย่างน้อย 2 ปี
-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีมีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานดี
-มีความตระหนักในความปลอดภัยสูงสามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้ดีเยี่ยม และภาษาอังกฤษได้ดี
-มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดี มีความพร้อมสำหรับงานบริการรถไฟฟ้า


เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาการเดินรถ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:-
1. จัดทำตารางการเดินรถให้สามารถรองรับความต้องการในการเดินทาง
2. จัดทำแผนความต้องการใช้รถไฟฟ้าในการให้บริการ
3. จัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประเภทผู้โดยสารและปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้า
4. จัดทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการรถไฟฟ้า
5. สำรวจข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำตารางการเดินรถ
6. จัดเตรียมรายงานสถิติ และประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหาร
7. จัดเตรียมรายงานสถิติ และประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อเสนอต่อ รฟม. ตามสัญญาสัมปทาน
8. จัดเตรียมรายงานสถิติ และประสิทธิภาพการให้บริการของงานระบบ ตามความจำเป็นเฉพาะกิจ
9. จัดเตรียมงานการศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนโครงการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายการเดินรถ
10. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ:-
1.เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
2. จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์ การวางแผนงาน งานจัดเตรียมเอกสาร งานระบบบริหารจัดการอย่างน้อย 1-2 ปี
4. มีความรู้และความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
5. มีทักษะด้านการรวบรวมและชอบการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขและการจัดทำรายงาน
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
7. มีสุขภาพแข็งแรง


เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนสนับสนุนการเดินรถ

ความรับผิดชอบหลัก
รับผิดชอบงานเอกสารต่าง ๆ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-28 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office, Access ได้เป็นอย่างดี
พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี


เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ความรับผิดชอบหลัก
– ออกแบบหลักสูตรตาม Competency based training
– วางแผนการอบรมประจำปีและการจัดทำงบประมาณเพื่อการฝึกอบรม
– สามารถทำสื่อการเรียนการสอนได้
– เป็นวิทยากรภายในของบริษัทและเป็นพิธีกรในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล
– จัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะของผู้เข้าอบรม
– ดูแลความเรียบร้อยในการจัดอบรม และการจัดเตรียมสื่อ, อุปกรณ์ในการอบรม
– จัดเตรียมเอกสารและคู่มือสำหรับการอบรมหลักสูตรตามแผน
– จัดทำรายงานการอบรมประจำเดือนและสรุปการประเมินผลการอบรมหลักสูตร
– จัดทำระบบการติดตามผลการอบรม และประเมินทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน
– จัดทำกระบวนการเพื่อวัดผลลัพธ์ในการจัดอบรมในรูปของ ROI ได้
– ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำ Functional Competency ของแต่ละหน่วยงาน

คุณสมบัติที่ต้องการ
– เพศชาย/หญิง อายุ 27-30 ปี
– การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ตรงในงานพัฒนาและฝึกอบรม 5 ปีขึ้นไป
– มีทักษะในการเป็นวิทยากรหรือพิธีกร หรือสามารถพูดในที่สาธารณะได้
– สามารถทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Movie Maker และทำ Slide Presentation ได้
– มีใจรักในงานบริการ และสามารถทำงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติได้


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสื่อการสอน

ความรับผดชอบหลัก:-
– ผลิตและพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นวิดีทัศน์, สื่อ Multimedia
– ผลิตและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ดูแล
– จัดทำ และดูแล Website : Training Data Center ของส่วนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– จัดหา และควบคุม ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีเพียงพอ และพร้อมใช้งาน
– ดูแลพื้นที่ฝึกอบรมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา อุปกรณ์ ระบบโปรแกรม (Software) ที่ใช้ในงานฝึกอบรม เช่น
โปรแกรม Computer Base Training, ระบบ E-Exam, Simulator, ระบบ/ห้อง OIC, ระบบจองห้องฝึกอบรม เป็นต้น

คุณสมบัติที่ต้องการ:-
– เพศชาย/หญิง อายุ 23-28 ปี
– ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, เทคโนโลยีการศึกษา, โสตทัศนศึกษา
– มีประสบการณ์จัดทำสื่อการเรียนการสอน, นวัตกรรมทางการศึกษา, โสตทัศนศึกษา, Website อย่างน้อย 2 ปี
– สามารถถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ VDO ได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้ Computer โปรแกรม Computer ทั้ง PC และ Mac ในการจัดทำสื่อ Multimedia ได้เป็นอย่างดี
– สามารถเขียนโปรแกรมในการจัดทำ Website ได้


วิศวกรระบบประสานงานโครงการ (Project Engineer)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– บริหารโครงการ, ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกระบบ ในการก่อสร้าง, ปรับปรุง, เพิ่มเติมอาคารและสถานที่ อาทิ
ชั้นร้านค้าภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT, ศูนย์ซ่อม บำรุงวิศวกรรม
– ออกแบบ/ดูแบบแปลนเพื่อทำการปรับปรับพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลหรือที่ได้รับมอบหมาย
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานวิศวกรรมระบบต่าง ๆ เพื่อให้งานโครงการสำเร็จ อาทิ ระบบแอร์, ระบบไฟ
– ดูแลเรื่องความปลอดภัยในก่อสร้าง, ปรับปรุง, ติดตั้งระบบต่าง ๆ ภายในอาคารหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
– ประเมินราคาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารโครงการ
– ควบคุมงบประมาณของโครงการที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล (ผ่านวิชาตามที่สภาวิศวกรกำหนด)
– มีประสบการณ์ 2-5 ปี ในด้านงานซ่อมบำรุง ออกแบบก่อสร้างหรือควบคุมเครื่องจักร
– มีทักษะในการวางแผนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
– มีใบ กว. หรือมีคุณสมบัติที่สามารถเข้ารับการสอบได้
– มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ (มีคะแนน TOEIC มาแสดง)

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ กทม. รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ รถไฟฟ้ากรุงเทพ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments