กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -19 ก.ย. 2557  พนักงานโยธา,พนักงานวิศวกรโยธา


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -19 ก.ย. 2557  พนักงานโยธา,พนักงานวิศวกรโยธา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15341 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานโยธา,พนักงานวิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 19 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานโยธา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเที่ยบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าทางช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา และช่างสำรวจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่นสำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดสอบวัสดุ ทดสอบหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบคำนวณ ออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ในการสำรวจและทดสอบทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

– ทักษะ
ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : ปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถพิเศษที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทดสอบ วิเคราะห์คุณภาพวัสดุ งานก่อสร้าง งานสำรวจออกแบบ ประมาณราคา งานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัดที่ร้องขอมา สนับสนุนส่วนราชการในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมงานก่อสร้าง และงานตรวจการจ้าง ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง/บูรณะซ่อมแซม อาคาร ถนน สะพาน เขื่อน และงานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ แก่ส่วนราชการในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การขุดและถมดิน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานสำรวจเก็บรายละเอียด เก็บค่าระดับเพื่อใช้ในการออกแบบด้วยกล้องแนวและกล้องระดับ และการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ในการออกแบบเขียนด้วยโปรแกรม Auto Cad การประมาณราคาค่าก่อสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
วิธีการประเมิน : ปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถพิเศษที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ มหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 2557 สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 57 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments