กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 -26 ก.ย. 2557  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 -26 ก.ย. 2557  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15337 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 26 ก.ย. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ

2. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)

3. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
ทักษะ/สมรรถนะ : –

 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบอัตนัยและปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (70 คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– ความรู้เกี่ยวกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
– ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 – 2559)

2. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (30 คะแนน)

3. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
– ความรู้ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบายแผนงาน โครงการ งบประมาณ ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2521
– ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
– ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balanced Scorecard
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน กระทรวงคมนาคม งานราชการ กระทรวงคมนาคม รับสมัคร สอบ กระทรวงคมนาคม 2557 สอบ กระทรวงคมนาคม 57 กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงคมนาคม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ กระทรวงคมนาคม คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments