ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -7 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Portfolio Management,เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Strategic Planning(จัดทำแผนยุทธศาสตร์),เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Business Development(Supply chain)


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -7 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Portfolio Management,เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Strategic Planning(จัดทำแผนยุทธศาสตร์),เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Business Development(Supply chain)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15329 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Portfolio Management,เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Strategic Planning(จัดทำแผนยุทธศาสตร์),เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Business Development(Supply chain)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Business Development (Supply chain)

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)

    ติดตามสถานการณ์ตลาด ธุรกิจ การแข่งขัน รวมถึงการดำเนินการของธนาคารคู่แข่ง

    เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและ/หรือธุรกิจให้แก่ลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ

    วิเคราะห์ความต้องการ/คาดการณ์ความคาดหวังของลูกค้า เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจและต่อยอดการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

    ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

    ร่วมกับ RM ผู้ดูแลลูกค้า และทีมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหา Solution ข้อเสนอแนะด้านผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

    นำเสนอ Solution ต่อลูกค้า ทั้งในและนอกสถานที่

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

    อยากทำงานที่ท้าทายและมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ

    ชอบการเจรจาเพื่อนำไปสู่ข้อสรุป

    มีความคิดนอกกรอบในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา

    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

    มีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคาร อย่างน้อย 3 ปี ในด้านสินเชื่อ / การวิเคราะห์ตลาด / การวางแผนลูกค้า

    มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร (หากมีประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง credit และ non credit ที่เกี่ยวกับ Supply chain จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

    สามารถใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint)ได้ดี

ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557

การคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัครคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

1. สนับสนุนการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA) ของทุกหน่วยงานในธนาคารตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดและติดตามผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 2. จัดทำทะเบียน Operational Risk Officer (ORO) จากทุกหน่วยงานของธนาคารให้เป็นปัจจุบันพร้อมเผยแพร่วิธีการและเทคนิคในการใช้เครื่องมือการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองแก่ ORO ของทุกหน่วยงานในธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 3. ประเมินการควบคุมภายในของธนาคารตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) กำหนด

 4. เสนอแนะและติดตามการแก้ไขมาตรการควบคุมในงานที่ประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงของธนาคาร และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 5. ติดตามให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประสานงานให้มีการกำหนดแนวทางหรือแผนงานเพื่อป้องกัน และควบคุมความเสี่ยง

 6. สนับสนุนกระบวนการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ / บริการใหม่ของธนาคาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานบนระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยง

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

    การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

    มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม / การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ / การคำนวณเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

    สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล

การรับสมัครและการคัดเลือก กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 กันยายน 2557

    กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร

    ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

         คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใดๆที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Strategic Planning (จัดทำแผนยุทธศาสตร์)

 หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)

    ติดตามสถานการณ์ตลาด เศรษฐกิจ การแข่งขัน และปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคาร

    วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ โอกาส อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร

    นำเสนอบทวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะถึงโอกาสทางธุรกิจต่อผู้บริหาร

    ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ให้กับสายงาน

    จัดทำแผนยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ภาพรวมของธนาคาร

    สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ธนาคารให้พนักงานรับทราบ

    จัดทำตัวชี้วัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลงาน

    ติดตามความคืบหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม ทันกับสถานการณ์ เพื่อให้สามารถนำแผนไปปฏิบัติได้ประสบผลสำเร็จ

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

    อยากทำงานที่ท้าทายและมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ

    มีความคิดนอกกรอบในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา

    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

    มีทักษะในการนำเสนอ การให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

    มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร

    สามารถใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint)ได้ดี

ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557

การคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัครคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Portfolio Management

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities) 

    ทำความเข้าใจในโครงสร้าง Portfolio ของธนาคารทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน

    วิเคราะห์ Portfolio ของธนาคาร และสามารถกำหนด Criteria (เช่น ประเภทลูกค้า, อุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น) เพื่อจำแนก

    Segmentation ได้อย่างชัดเจน

    วิเคราะห์ Cost / Income สำหรับแต่ละ Segment

    ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเสี่ยง พร้อมกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงในแต่ละ Segment

    นำเสนอแนวทางการปรับ Portfolio ที่เหมาะสมกับธนาคาร

    จัดทำรายงานเพื่อติดตามผล พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

    อยากทำงานที่ท้าทายและมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ

    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

    มีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคาร อย่างน้อย 3 ปี ในด้านสินเชื่อ / การวิเคราะห์ตลาด / การบริหารจัดการความเสี่ยง / การจัดการข้อมูล

    มีทักษะด้านการคำนวณและการคิดวิเคราะห์ สามารถทำ Financial model / Data analytics ได้

    มีประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เช่น EVM, RAROC และ Fund Transfer Pricing

    หากมีประสบการณ์ในการทำ Portfolio modeling หรือการบริหารจัดการ Portfolio จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

    สามารถใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint)ได้ดี

ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557

การคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัครคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments