Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -12 ก.ย. 2557  ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -12 ก.ย. 2557  ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15328 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)

กำกับดูแล Business Process & System Flow และ Application Prototype ของระบบงานคอมพิวเตอร์ทุกโครงการก่อนนำไปออกแบบ Functional Specification เพื่อพัฒนาต่อไป

กำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์และนำความต้องการทางธุรกิจมาแปลงให้เป็นข้อกำหนดความต้องการ (Functional Requirement) รายละเอียดทางด้านเทคนิคระบบและเอกสาร (Functional Specification)

วางแผนนำข้อมูลทางด้านเทคนิคมาพัฒนาเป็นระบบงานเพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปเป็นเครื่องมือใช้งานเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ธนาคาร และขับเคลื่อนธุรกิจของธนาคาร

ติดตาม วิเคราะห์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อธุรกิจการดำเนินงานของธนาคาร

วิเคราะห์ ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและประเมินผลในการดำเนินงานแต่ละโครงการ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และความต้องการของผู้ปฏิบัติงานต่อไป

ควบคุมดูแลการติดตามงาน รวบรวม และกลั่นกรองงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหารสายงาน พร้อมจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหาร การตัดสินใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

บริหารโครงการที่ใช้สนับสนุนองค์กร เช่น Process Improvement ระบบงานบัญชี รวมถึงงาน Compliance and Audit โดยบริหารจัดการทีมงานในแบบ One Stop Service สำหรับหน่วยงานผู้ใช้บริการ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ การออกแบบระบบ ตลอดไปจนถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

กำหนดนโยบาย วางแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)

บริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการมอบหมายและควบคุมให้มีผู้ประสานงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ORO) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ อาทิ เช่น RCSA ,จัดทำรายงาน KRI, แจ้งข้อมูลใน Loss Data เป็นต้น

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้และความเข้าใจด้านการพัฒนาวิเคราะห์และออกแบบ User Interface หรือความรู้ในด้านการทดสอบและควบคุมคุณภาพของระบบ (Product Testing & QC) หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ

มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคารผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล

มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

ขั้นตอนการรับสมัคร

การรับสมัคร ทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัคร ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น และเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล E-mail : hr.recruit@ktb.co.th

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคารได้ ดังนี้

เขียนจดหมายสมัครงาน พร้อมกับกรอกประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน ได้แก่

– งานและความรับผิดชอบปัจจุบัน

– ผลงานในอดีตที่ภูมิใจ

– จุดเด่นในการปฏิบัติงาน

– ประสบการณ์หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ

– โปรดแจ้งข้อมูลที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับการรับท่านเข้าปฏิบัติงาน

– ผลตอบแทนที่ต้องการ

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

เอกสารการศึกษา

สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร ตำรวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร

แนบเอกสารการสมัครงานข้างต้นแล้วส่งมาที่ Email: hr.recruit@ktb.co.th

(โปรดระบุตำแหน่งที่สมัครให้ชัดเจน)

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 กันยายน 2557

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล

ทดสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

สมัครงาน Download แบบฟอร์ม

……………………………………………………………………………………………………………………

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน

และธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น

หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2208-7738

E-mail : hr.recruit@ktb.co.th

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ตนเอง  

ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments