ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -2 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสถาบันการเงินต่างประเทศ


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -2 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสถาบันการเงินต่างประเทศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15326 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสถาบันการเงินต่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการสินเชื่อ
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)
1.จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล กฎระเบียบ นโยบายธนาคาร และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ
2. จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล กฎระเบียบ นโยบายธนาคาร และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ (GCC)
3. กำหนดวันประชุม จัดวาระการประชุม จัดเตรียมความพร้อมของการประชุม นัดหมาย และเชิญผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมจัดทำสรุปความเห็นและมติของที่ประชุม
4. ตรวจทานรายละเอียดความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารที่นำเสนอที่ประชุม รวมถึงตรวจทานอำนาจอนุมัติเรื่องที่นำเสนอให้ถูกต้องตามระเบียบ
5. ประสานงานกับหน่วยงานสินเชื่อ
6. รวบรวมประเด็นเกี่ยวกับข้อจำกัดของกฎระเบียบธนาคารที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
7. ตรวจรับเอกสารที่ส่งเข้าวาระการประชุมตาม Credit Check-list พร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการ เพื่อจัดส่งเอกสารให้กรรมการพิจารณาก่อนเข้าประชุม
8. จัดทำ Credit Portfolio ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
3. มีทักษะด้านการประสานงานและการนำเสนอ
4. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
5. มีประสบการณ์ในการจัดการข้อมูล และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล

ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 กันยายน 2557

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)
1. ติดตามดูแลงานเบิกเงินค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร งานโครงการ และจัดซื้อทรัพย์สิน ของหน่วยงานสำนักงานใหญ่
2. ดูแลงานเบิกเงินค่าใช้จ่ายทั่วไป และค่าจัดซื้อทรัพย์สินของ สาขา หน่วยงานภูมิภาค และหน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกสำนักงานใหญ่
3. ดูแลการเบิกจ่ายเงินค่าใช้บริการสาธารณูปโภค ค่าจัดซื้อพัสดุคงคลัง และค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานสำนักงานใหญ่ดำเนินการแทนสาขา (Service Center) ด้วยระบบบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (APBM : KTB Account Payable &Budget Management)
4. ติดตามดูแลการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร งานโครงการต่างๆ ค่าจัดซื้อทรัพย์สิน และค่าจัดซื้อพัสดุ คงคลัง (Inventory)
5. ติดตามดูแลการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการจ่ายเงิน ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของรายงานต่างๆ และการสำรองข้อมูล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ด้านการเบิกเงินยืมทดรองจ่าย และอำนาจอนุมัติที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
4. มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานงบประมาณของธนาคาร
5. มีความรอบรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
6. มีความรอบรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
7. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
8. มีประสบการณ์ในการจัดการข้อมูล และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล

ระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 กันยายน 2557

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกิจสถาบันการเงินต่างประเทศ
ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)
1. วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดตั้งวงเงินรองรับความเสี่ยงของประเทศต่างๆ และสถาบันการเงินต่างประเทศ สาขาต่างประเทศ บริษัทในเครือของสถาบันการเงินต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
2. จัดตั้ง และทบทวนวงเงินสินเชื่อให้ประเทศต่างๆ และสถาบันการเงินต่างประเทศ สาขาต่างประเทศ บริษัทในเครือของสถาบันการเงินต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
3. กำกับ ดูแล จัดสรรการใช้วงเงินรองรับความเสี่ยงของสถาบันการเงินต่างประเทศให้แก่หน่วยงานต่างๆ
4. วิเคราะห์การเปิดบัญชี Non-Resident Bath และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD : Foreign Currency Deposit) ของสถาบันการเงินต่างประเทศ
5. วิเคราะห์การแลก Control Document ให้ถูกต้อง
6. ดำเนินงานด้าน Credit Information และ Credit Opinion ที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ และสถาบันการเงินต่างประเทศ สาขาต่างประเทศ บริษัทในเครือของสถาบันการเงินต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการตลาด งานธุรกิจต่างประเทศ หรือสินเชื่อ
3. สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
6. มีประสบการณ์ในการจัดการข้อมูล และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล

ระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 กันยายน 2557

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments