ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -11 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -11 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15324 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด สภาพธุรกิจ ลูกค้าเป้าหมาย ศักยภาพของธนาคารและคู่แข่งขัน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านธุรกิจต่างประเทศกลุ่มลูกค้าองค์กร

    กำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการดำเนินงานด้านธุรกิจต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายธนาคาร

    ติดตามข้อมูลและวิเคราะห์กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศของคู่แข่ง

    วางแผนการส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร

    รวบรวม ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ ราคา เงื่อนไข การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และบริการด้านธุรกรรมต่างประเทศของกลุ่มลูกค้าองค์กรในภาพรวม

    คิดค้น พัฒนารูปแบบ ตลอดจนช่องทางและวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างประเทศให้มีความหลากหลาย และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกรวดเร็ว

    จัดทำสรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าองค์กรเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและใช้เป็นข้อมูลในการวางกลยุทธ์ด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

    ประสานงานการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างประเทศจากลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปรายงานข้อร้องเรียนทั้งหมด เพื่อดำเนินการแก้ไขและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างประเทศ และประสานงานให้หน่วยงานในกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างประเทศให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป

    ติดตามประเมิน และทบทวนผลการดำเนินงาน รวมทั้งการแก้ไขและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดผลกระทบใดๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกธนาคาร

    ประสานงานการจัดอบรมพัฒนาพนักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ด้านต่างประเทศและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่างประเทศอย่างครบวงจร

    จัดทำแผนการ ควบคุมคุณภาพการให้บริการของสาขา

    เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างประเทศของธนาคารทั้งภายในและภายนอก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

    ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

    มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ต่างประเทศของธนาคาร รวมถึงมีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาด

    มีทักษะในการประสานงาน และสื่อสารได้อย่างดี

    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

    มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซด์ หรืองานด้าน Graphic Design

 การรับสมัครและการคัดเลือก กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 11 กันยายน 2557

    กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร

    ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

     ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

     คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

     การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุมและการใช้วิธีการใดๆที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้วจะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments