งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -25 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -25 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15322 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ
หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
– กำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับ
– กำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร
– ดำเนินงานตรวจสอบแบบ Off-site Audit และตรวจสอบแบบองค์รวม พร้อมพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนงานตรวจสอบ
– บริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับ
– บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
– รวบรวมและสอบทานแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี
– วิเคราะห์ประเด็นจากงานตรวจสอบแบบ Off-site และ On-site ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางการตรวจสอบให้สอดคล้องกัน พร้อมส่งสรุปข้อมูลเชิงวิเคราะห์ให้กับงานตรวจสอบแบบ Off-siteเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของธนาคารในภาพรวม
– วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อหาประเด็นที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งนำมาเป็นข้อมูลเพื่อให้ทีมงาน On-site และ Off-site ใช้ในการทบทวนแผนการตรวจสอบ
– ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และ KPI ของทุกฝ่ายในสายงานเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงานภาพรวมของสายงาน

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้และเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก เช่น ธปท. สตง. กลต. ปปง. เป็นต้น รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้และเข้าใจในระเบียบปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของธนาคาร
– มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการนำเสนอ
– มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานด้านเครือข่ายการสื่อสารและการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร
– มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
– มีความรู้ด้านและความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี
– มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
– มีคุณวุฒิพิเศษ/Certified ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

ระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน 2557

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ
กลุ่มตรวจสอบด้านสินเชื่อ สายงานตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง ฝ่ายตรวจสอบสินเชื่อรายย่อย และฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
– ตรวจสอบโดยการประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมต่างๆ ของหน่วยงานในด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง และด้านสินเชื่อธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติสินเชื่อ
– ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอำนวยสินเชื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงาน และนโยบายสินเชื่อธนาคาร
– ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน นโยบายและแผนกลยุทธ์ ระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก
– ดำเนินการสอบทานสินเชื่อและภาระผูกพันตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
– ประเมินประเด็นหลักที่เกี่ยวกับคุณภาพของกระบวนการอำนวยสินเชื่อ เพื่อให้มีการติดตาม ดูแลลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง
– ดำเนินการตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยง เน้นการสอบทานและการประเมินการะบวนการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติแลtประสบการณ์ที่จำเป็น
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ หรือด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง หรือด้านสินเชื่อธุรกิจรายย่อย หรือสอบทานสินเชื่อ อย่างน้อย 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– มีความรู้และเข้าใจระเบียบปฏิบัติงาน และนโยบายสินเชื่อของธนาคาร
– มีความรู้และเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก เช่น ธปท. สตง. กลต. ปปง. เป็นต้น รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบและระบบควบคุมภายใน
– มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง
– มีความรู้และเข้าใจในระเบียบปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของธนาคาร
– มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการนำเสนอ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน 2557

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม
กลุ่มตรวจสอบด้านธุรกรรม สายงานตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย 3 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายตรวจสอบธุรกิจเครือข่าย

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
– ตรวจสอบธุรกรรมของหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ (ยกเว้นธุรกรรมด้านสินเชื่อ) หน่วยงานในสังกัดธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน
– ตรวจสอบทุกกิจกรรมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร (การให้คำแนะนำในการพัฒนา/จัดหาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานผู้ใช้ การประเมินความถูกต้องของระบบงานและโปรแกรม และการสนับสนุนงานของธนาคารด้านเครือข่ายการสื่อสารและการรักษาความปลอดภัยด้านปฏิบัติการ)
– ตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศของธนาคารในภาพรวม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
– ดำเนินการตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยง เน้นการสอบทานและการประเมินการะบวนการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้และเข้าใจระเบียบปฏิบัติงาน และนโยบายสินเชื่อของธนาคาร
– มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– มีความรู้และเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก เช่น ธปท. สตง. กลต. ปปง. เป็นต้น รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้และเข้าใจในระเบียบปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของธนาคาร
– มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการนำเสนอ
– มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานด้านเครือข่ายการสื่อสารและการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร
– มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
– มีความรู้ด้านและความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี
– มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
– มีคุณวุฒิพิเศษ/Certified ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

ระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน 2557

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments