ไม่มีหมวดหมู่

โรงเรียน.นายเรืออากาศ เปิดรับสมัครสอบ 1 -31 ต.ค. 2557  โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี 2558

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“โรงเรียน.นายเรืออากาศ เปิดรับสมัครสอบ 1 -31 ต.ค. 2557  โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี 2558”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15304 หรือ
ตำแหน่ง: โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี 2558
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ตามประกาศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 31 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ระเบียบการรับสมัครโครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี 2558

โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ได้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาคและปริมณฑล มีผลการศึกษาดี และสนใจจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการของตนเองโดยการสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือก ฯ ซึ่งใช้ข้อสอบแนวเดียวกันกับการสอบภาควิชาการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ทั้งนี้หากผ่านเกณฑ์และได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงการช้างเผือก ฯ ตามที่ทางราชการกำหนด

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ ประเภทช้างเผือก

1. ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 4 ของคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) รอบสอง
2. ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 12 รางวัล ๆ ละ 20,000.- บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
3. ได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบภาควิชาการและค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายรอบสอง ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ)
4. ได้รับการตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนทาการสอบภาควิชาการ โดยเน้นการตรวจเฉพาะร่างกายที่สาคัญ ซึ่งมีผลต่อการรับราชการทหาร เช่น ตาบอดสี, ยาเสพติด, เอดส์, ไวรัสตับอักเสบบี และไม่เคยทา Lasik มาก่อน เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)
5. สามารถสมัครเข้ารับคาแนะนาในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ) โดยจะได้รับการสนับสนุนที่พักและอาหาร ระหว่างเข้ารับคาแนะนา ฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ ประเภทสมทบผู้สมัครประเภทสมทบที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด จะได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนกองทัพอากาศ)

การรับสมัคร (รับสมัครที่หน่วยสอบเท่านั้น) มี 2 ประเภท คือ

1. ประเภทช้างเผือก สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.1 – ม.2)ของปีการศึกษา 2556 ไม่ต่ากว่า 3.25 หรือมีคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ไม่ต่ากว่า 3.25 และสถานศึกษาไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1.2 อายุ 14 – 17 ปีบริบูรณ์ คือ ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2541 – 2544
1.3 ผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้ให้กาเนิด จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด

2. ประเภทสมทบ ต้องชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นเงิน 250.-บาท (จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.1 เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.1 – ม.2)ของปีการศึกษา 2556 ไม่ต่ากว่า 2.25 และไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา
2.2 นักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.1 – ม.3) ไม่ต่ากว่า 2.25 และไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา
2.3 คุณสมบัติเหมือนนักเรียนช้างเผือกในข้อ 1.2 และ 1.3

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ)
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยกรอกข้อความตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน และลงชื่อผู้สมัคร
3. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (ใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองการศึกษา (ปพ.7) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม ตามประเภทที่สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ หากผู้สมัครไม่มีหลักฐานการศึกษาที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมมาแสดง เจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการรับสมัครให้

 

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2557 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

สถานที่รับสมัคร

1. โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพ ฯ โทร.0 2534 3624 – 7, 0 2534 4487 และ 0 2534 4489
2. กองบิน 1 จ.นครราชสีมา โทร.(044) 358110 – 4 ต่อ 41321, 41332, 41341
3. กองบิน 2 จ.ลพบุรี โทร.(036) 486380 – 3 ต่อ 50215, 50530, 50612
4. กองบิน 4 จ.นครสวรรค์ โทร.(056) 261091 – 2, 261071 – 2 ต่อ 53550, 53552
5. กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.(032) 611017 , 611031 ต่อ 60215,60202
6. กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี โทร.(077) 268200 – 3 ต่อ 65247 – 8, 65520
7. กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี โทร.(045) 243090 ต่อ 43230 – 2
8. กองบิน 23 จ.อุดรธานี โทร.(042) 221111 ต่อ 45211,45220, 45223, 45236
9. กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ โทร.(053) 202615, 281012 – 5 ต่อ 57211
10. กองบิน 46 จ.พิษณุโลก โทร. (055) 301371, 301376,301200 ต่อ 55233,55017
11. กองบิน 56 จ.สงขลา โทร.(074) 251040-1 ต่อ 63019,63233
12. รร.การบิน จ.นครปฐม โทร.(034) 996484 – 5 ต่อ 37407 – 9
13. ฝูงบิน 206 วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทร.(037) 261497 ,0 2534 6000 ต่อ 42900, 42901, 42904, 42907
14. สถานีรายงานบ้านเพ อ.บ้านเพ จ.ระยอง โทร.0 2534 6000 ต่อ 42808, 42813

กำหนดการสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.00 – 16.00 น. ผู้สมัครสอบต้องเตรียมดินสอดำชนิด 2Bและยางลบในการสอบ

การแต่งกาย ชุดนักเรียน หรือ ชุดสุภาพ (ห้ามสวมรองเท้าแตะ)

การปฏิบัติในการสอบ ให้ปฏิบัติตามที่ เจ้าหน้าที่คุมสอบแจ้งให้ทราบ อย่างเคร่งครัด

วิชาที่สอบ มีคะแนนเต็ม 700 คะแนน ประกอบด้วย

– วิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 220 คะแนน)
– คณิตศาสตร์ (คะแนนเต็ม 220 คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 40)
– ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 160 คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 40)
– ภาษาไทยและสังคมศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ประกาศผลสอบ วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 โดยจะติดประกาศไว้ที่สถานที่รับสมัครทุกหน่วยสอบ ทาง Internet ที่ www.rtafa.ac.th และ www.rtaf.mi.th

หมายเหตุ นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนกองทัพอากาศ) จะต้องสมัครและเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

สมัครงาน โรงเรียน.นายเรืออากาศ งานราชการ ตามประกาศ โรงเรียน.นายเรืออากาศ รับสมัคร สอบ โรงเรียน.นายเรืออากาศ 2557 สอบ โรงเรียน.นายเรืออากาศ 57 โรงเรียน.นายเรืออากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  โรงเรียน.นายเรืออากาศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments