กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 -11 ก.ย. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพาณิชย์


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 -11 ก.ย. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพาณิชย์”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15286 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 4+1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 11 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางการเงิน หรือทางการคลัง หรือทางการเงินและการคลัง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายในด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารงบประมาณ การประเมินความเสี่ยง การประเมินระบบควบคุมภายใน การติดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง และการตรวจสอบการปฏิบัติการ/ การดำเนินงานภายในหน่วยงาน

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
3. การจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
4. ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ดำเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม และสร้างวินัยทางการค้า
6. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

สมัครงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา งานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัคร สอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2557 สอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 57 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments