ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ส.ค. -19 ก.ย. 2557  นัักวิเคราะห์นโยาบายและแผน


ฝากประชาสัมพันธ์

“ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ส.ค. -19 ก.ย. 2557  นัักวิเคราะห์นโยาบายและแผน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15284 หรือ
ตำแหน่ง: นัักวิเคราะห์นโยาบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,190
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ส.ค. – 19 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ศูนย์รังสิต)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฎิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของคณะฯ กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานผลตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ จัดทำและรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของคณะฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ทดสอบด้าน Aptitude Test การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ การอ่านเชิงวิเคราะห์ 2.วิชาเฉพาะตำแหน่ง สำหรับผู้สมัครนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วิชาเฉพาะตำแหน่ง สำหรับผู้สมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3.ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Word,Excel)
วิธีการประเมิน :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. มีความรู้ความสามารถในงานวิเคราห์นโยบายและแผนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 5. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด 6. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
วิธีการประเมิน :

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การคิดคะแนนผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนักวิเคราห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบข้อเขียนในระดับผ่านทุกด้าน จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 2. ผู้สมัครต้องได้คะแนนทดสอบด้าน Aptitude Test ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มหรือผ่านเกณฑ์การทดสอบ จากศูนย์ทดสอบฯ จึงจะมีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะตำแหน่งและหรือทดสอบการปฏิบัติงาน 3. ผู้สมัครต้องได้คะแนนทดสอบด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะตำแหน่งมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 50 และทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 50 

สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ กทม. ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 2557 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 57 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments