ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. รอบ 2 ภาษาอังกฤษ 29 ส.ค. -18 ก.ย. 2557


ฝากประชาสัมพันธ์

“ก.พ. เปิดรับสมัครสอ ภาค ก. ก.พ. รอบ 2 ภาษาอังกฤษ 29 ส.ค. -18 ก.ย. 2557

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15204 หรือ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราว่าง: ไม่จำกัด
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ส.ค. – 18 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ เป็นผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำ ปี 2557 เท่านั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2.1 ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศฯ

หลัก สูตรและวิธีการสอบ ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

หลักเกณฑ์การสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

การ ขอดูผลคะแนนสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถขอดูผลคะแนนสอบได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

สมัครงาน ก.พ. งานราชการ ทั่วประเทศ ก.พ. รับสมัคร สอบ ก.พ. 2557 สอบ ก.พ. 57 ก.พ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ. :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 ต.ค. 2557
สอบวันที่: 09 พ.ย. 2557
ประกาศผลสอบ: 26 พ.ย. 2557
อ่านประกาศคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 เว็บไซต์สมัครสอบ ก.พ.

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments