สกอ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 ส.ค. -22 ก.ย. 2557  นิติกรปปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“สกอ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 ส.ค. -22 ก.ย. 2557  นิติกรปปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ “

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15170 หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-21,490
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ส.ค. – 22 ก.ย. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษารวบรวม ข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆเป็นต้น
๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร สําหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๔) ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด
๕) ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
๔) ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๕) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ และแผนอุดมศึกษา
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน หรือการบริหารราชการทั่วไป
๒) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
๓) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย (เน้นการสรุปประเด็น และสาระสำคัญของเนื้อหา)
๒. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
โดยวิธีสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งโดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอื่นๆ ที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : –

 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑) ดำเนินการศึกษา รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒) กำกับ ดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ และระบบทะเบียน
ประวัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรอุดมศึกษา เพื่อใช้ในการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลอุดมศึกษา การกำหนดนโยบายการพัฒนาบุลากร การกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล และการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการดำเนินงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
อธิบายการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
๔. ด้านการบริการ
๑) ให้คำแนะนำชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลแก่มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
๒) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
๔) ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๕) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ และแผนอุดมศึกษา
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๒) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
๓) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย (การเขียนเรียงความ และย่อความ)
๒. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
โดยวิธีสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งโดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอื่นๆ ที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : –

 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง ยุบรวม ยกฐานะ ยุบเลิกสถาบันอุดมศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และการพิจารณาการจัดตั้ง ยุบรวม หลอมรวม ยกฐานะ ยุบเลิก สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงการจัดตั้งส่วนราชการและการจัดตั้งส่วนงานภายใน ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ศึกษาวิเคราะห์กลั่นกรองแผนงาน โครงการ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์เฉพาะกิจอื่น ๆ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคงเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง ยุบรวม ยกฐานะ ยุบเลิกสถาบันอุดมศึกษา
๒) ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย หลักเกณฑ์ และการพิจารณาการจัดตั้ง ยุบรวม หลอมรวม ยกฐานะ ยุบเลิก สถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมถึงการจัดตั้งส่วนราชการและการจัดตั้งส่วนงานภายใน
๓) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๔) ศึกษาวิเคราะห์กลั่นกรองแผนงาน โครงการ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี
๕) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์เฉพาะกิจอื่นๆ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๑) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ
๒) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
๔) ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๕) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ และแผนอุดมศึกษา
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา
๒) ความรู้เกี่ยวกับการเขียนและวิเคราะห์โครงการ
๓) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและบริหารโครงการ
๒. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
โดยวิธีสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งโดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอื่นๆ ที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : –

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและความเคลื่อนไหวของการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ
๒) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
๓) รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคีและปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้ทำความตกลงกับต่างประเทศ
๔) จัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ/โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลและศักยภาพของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย และดำเนินโครงการ
๕) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมระดับชาติและนานาชาติ จัดทำรายงานการประชุมและริเริ่ม สานต่อการดำเนินงานตามมติการประชุม
๖) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการที่รับผิดชอบ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๑) จัดทำคู่มือ แนวทางในการดำเนินโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ/โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลและศักยภาพของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ
๒) ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ/พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย
๓) จัดทำและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทยและประชาสัมพันธ์การอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
๔) ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๕) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ และแผนอุดมศึกษา
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา
๒) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการสรุปประเด็น การโต้ตอบ คำกล่าวสุนทรพจน์
๒. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งโดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอื่นๆ ที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : –

 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
๓) จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
๕) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
๖) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
๗) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ การประชุมต่างๆตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๑) จัดบริการส่งเสริมการศึกษาวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
๒) ผลิตคู่มือ เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นแก่นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสะดวก
๓) ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษา
๔) จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
๔) ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๕) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ และแผนอุดมศึกษา
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
๑. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา
๒. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย (การเขียนเรียงความ และย่อความ)
๒. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งโดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอื่นๆ ที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : –

 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑) การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย
๒) การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย
๓) การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา
๔) การดำเนินการทางวินัย
๕) การทำสำนวนการไต่สวน สำนวนการสอบสวน หรือสำนวนการสืบสวนจากการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือการสืบสวนและการสอบสวน
๖) การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือ คดีอื่น
๗) การพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง
๘) การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
๙) การดำเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์)
๑๐) การดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี
๑๑) การเตรียมการระงับข้อพิพาท
๑๒) งานด้านกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
๔) ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๕) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ และแผนอุดมศึกษา
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย อาทิเช่น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นต้น
๒) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย (การเขียนเรียงความ และย่อความ)
๒. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
โดยวิธีสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งโดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอื่นๆ ที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สกอ. งานราชการ สกอ. รับสมัคร สอบ สกอ. 2557 สอบ สกอ. 57 สกอ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สกอ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments