ไม่มีหมวดหมู่

มรภ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ส.ค. -02 ก.ย. 2557  นักวิชาการศึกษา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“มรภ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ส.ค. -02 ก.ย. 2557  นักวิชาการศึกษา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15119 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ส.ค. – 02 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษาและ
ที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
๓. จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
๖. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนางาน
ด้านการศึกษา
๗. ช่วยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาการบริการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี จัดประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) โดยทดสอบความสามารถด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการะบบข้อมูลสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
๒. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) ๒.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (๒๕ คะแนน) การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel และ Microsoft Office Word ๒.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน ๒.๓ ทักษะการคำนวณ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการทำความเข้าใจและคิดคำนวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ๒.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล (๒๕ คะแนน) ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. บริการที่ดี ความตั้งใจและพยายามของบุคลากรในการให้บริการต่อผู้มาติดต่อ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การดำรงตนและประพฤติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้ง ตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 3. การสร้างสัมพันธ์ภาพ สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน 4. ความเข้าใจผู้อื่น ความสามารถในการับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่มาติดต่อด้วย
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

สมัครงาน มรภ.นครศรีธรรมราช งานราชการ นครศรีธรรมราช มรภ.นครศรีธรรมราช รับสมัคร สอบ มรภ.นครศรีธรรมราช 2557 สอบ มรภ.นครศรีธรรมราช 57 มรภ.นครศรีธรรมราช เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มรภ.นครศรีธรรมราช :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments