อบต.ถ่อนนาลับ จ.อุดรฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ส.ค. -10 ก.ย. 2557  ช่างไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างโยธา,บุคลากร,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการพัสดุ


ฝากประชาสัมพันธ์

“อบต.ถ่อนนาลับ จ.อุดรฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ส.ค. -10 ก.ย. 2557  ช่างไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างโยธา,บุคลากร,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการพัสดุ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15097 หรือ
ตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างโยธา,บุคลากร,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
อัตราว่าง: 8 อัตรา
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ส.ค. – 10 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

………………………………………………….

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ในการประชุมครั้งที่           5/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2557 มีมติให้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามตำแหน่งและอัตราที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับขอความเห็นชอบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา  ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี)  ในการประชุมครั้งที่ 5/2557  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน  จำนวน  ๗  ตำแหน่ง  ๘  อัตรา

ก.ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๑ จำนวน  2  ตำแหน่ง คือ

๑. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน  ๑  อัตรา

๒. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจำนวน  ๑  อัตรา

ข.ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ  ๒ จำนวน  ๒  ตำแหน่ง คือ

๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน   ๒  อัตรา

๒. ตำแหน่ง นายช่างโยธา  จำนวน ๑  อัตรา

ค.ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๓ จำนวน  ๓ ตำแหน่ง คือ

๑. ตำแหน่ง บุคลากรจำนวน  ๑  อัตรา

๒. ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑  อัตรา

๓. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุจำนวน  ๑  อัตรา

 

 

/2.คุณสมบัติ….

 

 

 

-๒-

๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร

สอบแข่งขันดังต่อไปนี้

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ดังต่อไปนี้

(๑)มีสัญชาติไทย

(๒)มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร

(๓)เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(๔)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

(๕)ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลประกาศกำหนด ดังนี้

(ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

(ข)วัณโรคในระยะอันตราย

(ค)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

(ง)โรคพิษสุราเรื้อรัง

(จ)โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(๖)ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

(๗)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๘)ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๙)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๑๐)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ

(๑๑)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อื่นของรัฐ

 

 

/(12)ไม่เป็นผู้…..

 

 

 

-๓-

(๑๒)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐาน

ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานส่วนตำบล

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๓)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๔)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

ข้อ ๒.๑ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ในกรณีดังนี้

(๑)ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)

(๒)ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงาน หรือราชการเกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

(๓)ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงาน หรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะการะทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวคณะกรรมการ

พนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี อาจพิจารณาถึงความจำเป็น และประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับ โดยมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานีในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว จะพิจารณาลงมติ  ซึ่งต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการที่ประชุม และการลงมติให้กระทำโดยลับ

สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร ๐๙๐๔/ว๙  ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสำนักงาน ก.ท  ด่วนมาก ที่ มท. ๐๓๑๑/ว๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น  ตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ (รายละเอียดตามผนวก ก.)

๓. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ

ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้

๓.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งในระดับ ๑จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ อันดับ ท.๑  ขั้น  ๗,๖๔๐ บาทหรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

/3.2 ตำแหน่ง…..

– 4 –

๓.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๒ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้

(๑) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.๒  ขั้น ๘,๘๐๐ บาทหรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

(๒) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.๒ ขั้น  ๙,๓๓๐  บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด

๓.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๓ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี)  จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.๓ ขั้น ๑๑,๘๖๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

๔. วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน  ตั้งแต่วันที่ 1๘  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๐เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๒๒๑-๙๙๗๖  หรือที่เว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฝากข่าว)

๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน

ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือตนเอง และยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑)ใบสมัครสอบ  ที่ลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน

(๒)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน    ๖ เดือน จำนวน  ๓  รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ตำแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน ๑ รูป และบัตรประจำตัวสอบ  จำนวน ๒  รูป

(๓)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    อย่างละ ๑ ฉบับ

(๔)สำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)   หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ฉบับจริง)  มาแสดงในวันสมัคร  โดยผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร กรณีหลักฐาน ทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย  อย่างละ ๑ ฉบับ

/(5) สำเนา…

 

– 5 –

(๕)สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.๔๓) หรือหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙) พร้อมแสดงฉบับจริง  (เฉพาะผู้สมัครสอบที่เป็นชาย)

(๖)ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  จำนวน ๑ ฉบับ(ฉบับจริง)

(๗)สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

(๘)ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการประเภทอื่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ และใช้วุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องนำหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งอนุญาตให้มาสมัครสอบ  หากผู้สมัครสอบรายใดไม่นำหนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร จะไม่มีสิทธิสมัครสอบ หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้  จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้

(๙)สำเนาเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”  ลงชื่อ  วันที่/เดือน/ปี  ของสำเนาเอกสารทุกฉบับ

ผู้สมัครสอบต้องรับรองว่า ตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครสอบ

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในการรับสมัครสอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเอง  สามารถสมัครสอบ ได้เพียงคนละ

๑ ตำแหน่ง เท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

๖. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ(๖.๑)  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๒.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบวันที่  ๑๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ทั้งนี้  การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

(๖.๒) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัคร หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๖.๓) หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด  คณะกรรมการสอบแข่งขัน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ

/(6.4) ผู้สมัคร….

-๖-

 

(๖.๔) ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ  ไม่ได้  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลัง  ต้องแจ้งให้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ทราบทันที

๗. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ดังนี้

๗.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๑ค่าธรรมเนียมสอบ  ๓๐๐  บาท

๗.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๒ค่าธรรมเนียมสอบ  ๓๐๐  บาท

๗.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๓ค่าธรรมเนียมสอบ  ๓๐๐  บาท

ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นได้

๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๘.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน

วัน เวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่  ๑๖  เดือน  กันยายนพ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฝากข่าว)

๙. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น  ๓  ภาค  คือ๙.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)   คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน

ทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย โดยให้คำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่งดังนี้

(๑)วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล

(คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)

ทดสอบความสามรถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุป

ความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น

(๒)วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม  ๒๕ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการให้สรุปความ และหรือ

ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

 

/(3) วิชา…..

-๗-

(๓)วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)

ทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ดังต่อไปนี้

(๑)กฎหมายและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๒)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๓)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๔) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.๒๕๔๖

(๕) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

(๗) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช  ๒๕๕๗

๙.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยข้อสอบแบบปรนัย  (รายละเอียดผนวก ข.)

 

๙.๓ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน

๑๐.๑  ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  และภาค

ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  (ภาค ข)  ตามเกณฑ์การตัดสินแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

๑๐.๒ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 

 

/11.การปรกาศ….

 

 

 

– 8 –

๑๑. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ

๑๑.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กำหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี

 

๑๒. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้คือ

(1)ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ  ได้กำหนดโดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

(๓). ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

(๔) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

(๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ได้ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่บรรจุในครั้งต่อไป

/13. การบรรจุ….

– 9 –

๑๓.การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

(๑) ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน

แต่ละตำแหน่ง ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัด)

(๒) การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น

หรือตำแหน่งอื่นกำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

(๓) การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งใน

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ  อย่างน้อย ๑ ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้

(๔) การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นจะรับโอนและบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษา เงินเดือน ตามที่ประกาศไว้  เว้นแต่หน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในตำแหน่งและระดับเดิมหรือเทียบเท่าที่ไม่สูงกว่าระดับในระดับควบและอัตราเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม

(๕)ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ถึงลำดับที่ที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนด

ไว้ในประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้

(๖) การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้บรรจุแต่งตั้ง

จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ เท่านั้น

(๗) การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

เท่านั้นไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีตำแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้

อนึ่ง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังว่ามี

คุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครสอบแข่งขัน องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุแต่งตั้ง และหากปรากฏว่าการดำเนินการสอบแข่งขัน มีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต หรือดำเนินการผิดพลาด อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแก้ไข หรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

(นางอำนวย    ชนูนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน

1.ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน  ๓  รูป

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    อย่างละ ๑ ฉบับ

4.สำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)   หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสมัคร กรณีหลักฐาน ทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย  อย่างละ ๑ ฉบับ

5.สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.๔๓)หรือหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙) พร้อมแสดงฉบับจริง  (เฉพาะผู้สมัครสอบที่เป็นชาย)

6.ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  จำนวน ๑ ฉบับ(ฉบับจริง)

7.สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”  ลงชื่อ  วันที่/เดือน/ปี  ของสำเนาเอกสารทุกฉบับ

สมัครงาน อบต.ถ่อนนาลับ จ.อุดรฯ งานราชการ อุดรธานี อบต.ถ่อนนาลับ จ.อุดรฯ รับสมัคร สอบ อบต.ถ่อนนาลับ จ.อุดรฯ 2557 สอบ อบต.ถ่อนนาลับ จ.อุดรฯ 57 อบต.ถ่อนนาลับ จ.อุดรฯ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.ถ่อนนาลับ จ.อุดรฯ :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ก.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments