ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  หลายตำแหน่ง”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15060 หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: หลายอัตรา
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่บริการจัดการทางการเงิน (Sale Cash Management)
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการจัดการทางการเงิน (Cash Management) การให้บริการ และข้อเสนอสำหรับลูกค้าในความรับผิดชอบ ออกเยี่ยมลูกค้าและจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เพื่อจัดทำแผนการติดตั้ง และแนะนำบริการจัดการทางการเงินให้กับลูกค้า ให้สอดคล้องกับแผนการขายรวบรวมข้อมูล ติดตามผล และสรุปปัญหาในการติดตั้งระบบบริการจัดการทางการเงิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือทางด้านการขาย หรืองานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของธนาคาร
มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล
ทดสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

กรอกใบสมัครออนไลน์คลิกที่นี่


งานนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการทางโทรศัพท์ (Outbound) (เฉพาะผู้พิการ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องทางจัดจำหน่ายทางโทรศัพท์ การจัดงานประชาสัมพันธ์และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

คุณสมบัติ

อายุไม่เกิน 25 ปี และเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอ
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร
มีความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร Online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้

วิธีการคัดเลือก
1.ทดสอบข้อเขียน
2.สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดการคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล การรับสมัครสมัคร ทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัคร ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น และเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

กรอกใบสมัครออนไลน์คลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารจัดการโครงการสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ติดตามการดำเนินงานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้เป็นไปตามกำหนด จัดทำรายงานสรุปโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ รวมทั้งติดตาม รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบงานและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. รายงานประเมินผลโครงการกำหนดเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งเปรียบเทียบผลการดำเนินโครงการแต่ละโครงการกับแผนปฏิบัติการ ประสานงานการจัดทำ Requirement Definition ที่ได้รับจากหน่วยงานผู้ใช้บริการเพื่อสามารถคำนวณ Pricing, Charge-Back Cost จากการใช้สารสนเทศ รวมทั้งจัดทำ Work Flow / Process Checklist ของ Product เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และให้บริการกับลูกค้า

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายในการพัฒนาระบบ เช่น SQL, JAVA, C#, .NET, Mobile Application, Web Application, OO technology, etc.
มีความกระตือรือร้น และสนใจติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ
มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีและรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่จำกัดและภาวะกดดันสูง
มีความรอบรู้ในธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและโปรงใสรวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

กรอกใบสมัครออนไลน์คลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
จัดทำแนวทางพัฒนาระบบที่ตอบสนองความของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับ System Analyst เพื่อวาง System Architecture และออกแบบแนวทางพัฒนาระบบในด้านเทคนิค ประสานงานกับผู้ใช้ระบบงานในการกำหนด และจัดทำ IT Business Requirement & Specification & External Design รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงความต้องการของผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุดเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและประเมินผลในการดำเนินงานแต่ละโครงการเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
ร่วมกับ User ผู้ใช้ระบบงาน และ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาระบบปฏิบัติการ ในการทดสอบ (UAT) ระบบงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงความต้องการของผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุด เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบที่ตอบสนองการทำงานของธนาคาร รวมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านบริการ และแนะนำแนวทาง ขั้นตอนที่เป็น Best Practice ในการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการดำเนินงาน

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคารผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและโปร่งใสรวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

กรอกใบสมัครออนไลน์คลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส สวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ (งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
จัดทำข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมี GPA. 2.50 ขึ้นไป
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ และธุรกิจของธนาคาร
มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ และออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

การรับสมัครและการคัดเลือก

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

กรอกใบสมัครคลิกที่นี่


ทีมผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก/ สินเชื่อบุคคล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมทางการตลาด คู่แข่ง กฎระเบียบ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก/สินเชื่อบุคคล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
-นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
-ดำเนินการด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย โดยผลักดันให้เกิดการขายและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
-จัดทำรายงานผลปฎิบัติงาน และประเมินคุณค่าผลิตภัณฑ์นำเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
-ปฎิบัติงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ
มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจธนาคาร
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
สามารถปฏิบัติงานที่ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ได้

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

กรอกใบสมัครคลิกที่นี่


ตำแหน่งกลยุทธ์และบริหารจัดการพอร์ต(MIS&Data Analyst)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.จัดทำฐานข้อมูลภายใน SME โดยใช้ฐานข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ
2.ประสานงานกับทั้งลูกค้าภายใน และภายนอกเพื่อทำความเข้าใจ Business Requirement
3.พัฒนา จัดทำ และดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน
4.สามารถวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขข้อมูลกรณีที่ข้อมูลมีปัญหา เช่น Missing Data ,Duplicated Data เป็นต้น
5.วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการทางสถิติเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน MIS สถิติ บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้าน MIS , Data Analyst หรือ Data Warehouse ในธุรกิจธนาคารอย่างน้อย 3-5 ปี
มีความรู้เบื้องต้นในธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
มีความสามารถจัดทำข้อมูลโดยใช้ Database Software MS-SQL หรือ SAS
มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Power Point และ Microsoft Excel

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

กรอกใบสมัครคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และออกเยี่ยมลูกหนี้เพื่อพิจารณาศักยภาพของลูกหนี้ และรวบรวมแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย
ร่วมประชุมระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ (ร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ) เพื่อหาข้อสรุปในกรณีการฟื้นฟูกิจการ หรือ Loan Syndication
ประสานงานกับสายงานสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้อมูลและหารือในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ และเพื่อดำเนินการกลั่นกรองสินเชื่อในกรณีที่มีการขอสินเชื่อเพิ่ม
ติดตามและเร่งรัดพร้อมรายงานความคืบหน้าการเร่งดำเนินคดีของลูกหนี้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามข้อมูลและข่าวสารของอุตสาหกรรมและข่าวสารของบริษัทลูกหนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
มีทักษะด้านการประสานงานและการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้
มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การคำนวณหามูลค่าปัจจุบัน การคำนวณส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การรับสมัคร
กรอกใบสมัครทางเว็บไซด์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2557

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้
ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

กรอกใบสมัครออนไลน์คลิกที่นี่

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments