กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -29 ส.ค. 2557  พนักงานบริการ (เฉพาะเพศหญิง)


ฝากประชาสัมพันธ์

“กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -29 ส.ค. 2557  พนักงานบริการ (เฉพาะเพศหญิง)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14888 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ (เฉพาะเพศหญิง)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 11,930
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 – 29 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และเป็นเพศหญิง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑.เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
๓.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔.ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
๕.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๗.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๘.ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๙.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔และ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการเลือกสรร จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : พนักงานบริการ
๑.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร แหล่งสมาคม ณาปนสถาน และสถานที่อื่นๆ ที่กำหนด
๒.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ
๓.น้ำข้อมูลเข้าและออก จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง
๔.ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ
๕.ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
๑.การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) ในวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐ ๒.ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และรายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กรมสารบรรณทหารอากาศ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ๓.การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ ๔.ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและรายงานตัว ในวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กำลังพล กรมสารบรรณทหารอากาศ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ (เว้นวันหยุดราชการ) หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : ๑.ผู้ที่จะถื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

สมัครงาน กองทัพอากาศ งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัคร สอบ กองทัพอากาศ 2557 สอบ กองทัพอากาศ 57 กองทัพอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments