กรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 -22 ส.ค. 2557  พนักงานบุคลากรพนักงานบุคลากร


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 -22 ส.ค. 2557  พนักงานบุคลากรพนักงานบุคลากร”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14819 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบุคลากรพนักงานบุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กทม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 – 22 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ การบริหารงานบุคคล กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
(2) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานดังกล่าวจากหัวหน้าหน่วยงานไม่ต่ำกว่าระดับกอง
(3) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และสามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพนักงานราชการ ได้แก่ การสรรหาและเลือกสรร การจัดจ้าง การจัดทำสัญญาจ้าง การต่อสัญญาจ้าง การเลิกสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนค่าตอบแทน และการลาออกจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น
(2) การดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
(3) การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัว และบัตรผ่านเข้าออกอาคาร ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
(4) การดำเนินการเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงาน และการลาหยุดราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
(5) การดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงกับสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อสวัสดิการ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
(6) การดำเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองสถานภาพ ลักษะงาน ความประพฤติ และอัตราเงินเดือน ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
(7) การบันทึก แก้ไข ปรับปรุง และเพิ่มเติมข้อมูลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในระบบงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System : DPIS)
(8) การจัดทำรายงานจากระบบ DPIS และการถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบ DPIS ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของกรมธุรกิจพลังงาน
(9) การดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information System : GEIS)
(10) การดำเนินการเกี่ยวกับระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนของข้าราชการ ระบบงานจ่ายตรงค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ระบบงานจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ และระบบงานจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
(11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
จะทดสอบความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 1.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 1.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 1.4 ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทดสอบความสามารถและทักษะในการเขียนชุดคำสั่งเพื่อจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
วิธีการประเมิน : ทดสอบการปฏิบัติงาน

– สมรรถนะ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สมัคร
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ ๖๐

สมัครงาน กรมธุรกิจพลังงาน งานราชการ กทม กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัคร สอบ กรมธุรกิจพลังงาน 2557 สอบ กรมธุรกิจพลังงาน 57 กรมธุรกิจพลังงาน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธุรกิจพลังงาน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments