งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารอิสลาม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  หลายตำแหน่ง

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารอิสลาม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  หลายตำแหน่ง”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14807 หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: เยอะ
ปฏิบัติงานที่: กทม.,ขอนแก่น
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา   

– หลายอัตรา positions

Responsibilities: 

งานบริการลูกค้า

 • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น

               บริการฝาก – ถอนเงิน
               บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
               บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
               การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค

 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรกิจและการตลาด

 • ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
 • เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
 • รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
 • ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications: 

 • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน

                  –  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่  ประสบการณ์ 0-3 ปี
                  –  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
                  –  ตำแหน่ง ผู้ช้วยผู้จัดการสาขา ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป

 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
 • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ   ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน  

Apply Now


 

เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายธุรกิจรายใหญ่ 

– หลายอัตรา positions

Responsibilities:

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการขยายสินเชื่อธุรกิจแก่ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
 • วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินและการจัดการความเสี่ยงของผลการดำเนินงานสำหรับการอนุมัติสินเชื่อ
 • ให้คำแนะนำและแนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ และการบริการให้กับลูกค้าในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งในปัจจุบันและใหม่

Qualifications:

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์       
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงาน 3-5 ปี  หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรอบรู้เชิงธุรกิจ และการคิดอย่างเป็นระบบ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

       >>>>>>  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณภัทรกร  โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

Apply Now


 

เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้ธุรกิจรายใหญ่และ SMEs 

– หลายอัตรา positions

Responsibilities:

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เจรจาต่อรองกับลูกค้าในการปรับโครงสร้างหนี้และกำหนดรูปแบบการชำระหนี้ให้มีความเหมาะสมลดสินเชื่อด้อยที่ธนาคาร
 • ดำเนินการวิเคราะห์สินเชื่อและการจัดทำข้อเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการปรับโครงสร้างหนี้
 • ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของการปรับโครงสร้างหนี้

Qualifications:

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 – 4 ปี  ด้านสินเชื่อและด้านการปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้างหนี้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน MS office ได้ดี

        >>>>>>  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณภัทรกร  โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

Apply Now


เจ้าหน้าที่ –เจ้าหน้าที่อาวุโส  ส่วนบริหารคุณภาพและความปลอดภัยสารสนเทศ  – 2 positions

Responsibilities:

 • จัดทำและทบทวนนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
 • ดำเนินการดูแล กำกับ และตรวจสอบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายด้าน ความปลอดภัยสารสนเทศ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน
 • จัดทำรายงานสรุปผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอกธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ  สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์กร เช่น ISO 27001:2005 หรือตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานธนาคาร สถาบันการเงิน
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

Apply Now


เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ  – 1 positions

Responsibilities:

 • วิเคราะห์ และบริหารจัดการระบบข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบให้สามารถจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันในเวลาที่กำหนด
 • สนับสนุนข้อมูล โดยการจัดเก็บฐานข้อมูลของระบบต่างๆที่ใช้ภายในธนาคาร เพื่อประมวลผลและออกรายงานตามที่มีการร้องขอ
 • ประสานงานกับผู้รับจ้างทำโครงการ (Vendor) จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ความคืบหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ  สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบฐานข้อมูล,Data Warehouse, Data Mining หรือ งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้และทักษะการใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเช่น Oracle หรือ SQL ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานธนาคาร สถาบันการเงิน
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

Apply Now


 

เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อรายย่อย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– หลายอัตรา positions

Responsibilities:

 • ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อหลัก/ร่วมผู้ค้ำประกัน คำนวณราย/ภาระหนี้
 • พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อหลัก/ร่วมผู้ค้ำประกันวิเคราะห์ความเสี่ยงสรุปผลให้ความเห็นการวิเคราะห์
 • จัดทำเอกสารการอนุมัติสินเชื่อที่มีความกระชับถูกต้องของข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ โดยให้เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ และหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Qualifications:

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์สายงานสินเชื่อ/วิเคราะห์สินเชื่อ 1-5 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารและความรู้ด้านชะรีอะฮ์
 • สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี

        >>>>>>  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณภัทรกร  โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

Apply Now


 

เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา 

– 3 อัตรา positions

Responsibilities:

 • ตรวจสอบมติอนุมัติ,คำสั่งดำเนินการนิติกรรมหลักประกัน เช่น จำนอง ขึ้นจำนอง ไถ่ถอน ปลอดจำนองหลักประกันทั้งอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่,กลุ่มงาน ธุรกิจ SMEs และกลุ่มงานสินเชื่อรายย่อย
 • ดำเนินการจัดทำเอกสารการแจ้งจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหลักประกัน เช่น จำนอง ขึ้นจำนอง ไถ่ถอน ปลอดจำนองหลักประกันทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มงานธุรกิจ รายใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจ SMEs และกลุ่มงานสินเชื่อรายย่อย
 • ดำเนินการจัดทำ การจำนำ ปลดจำนำพร้อมทั้งการออกหนังสือยิมยอมประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ ของกลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่ , กลุ่มงานธุรกิจ SMEs และกลุ่มงานสินเชื่อรายย่อย

Qualifications:

 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์  อายุ 25 ปี ขึ้นไป  
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำนิติกรรมสัญญา/นิติกรรมจำนองจากสถาบันการเงิน 1-5 ปี
 • มีความรู้ในด้านกฎหมายและหลักการชะรีอะฮ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
 • มีความสามารถในการใช้งาน MS Office ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  

          >>>>>>  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณภัทรกร  โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

Apply Now


 

ผู้จัดการบริหารส่วน-ฝ่ายชะรีอะฮ์

– 1 positions

Responsibilities:

 • วางแผนกระบวนการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลหลักชะรีอะฮ์ ฟัตวา และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารอิสลาม
 • บริหาร จัดการและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ด้านชะรีอะฮ์ทุกรูปแบบแก่ผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร ตลอดจนสนับสนุนให้มีการติดตามและประเมินผล
 • ให้คำปรึกษาในเรื่องนวัตกรรม การออกผลิตภัณฑ์และการบริการรูปแบบใหม่ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับชะรีอะฮ์
 • สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และวางแนวทางป้องกันแก้ไขได้
 • วางแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและบริหารการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามผลการเบิกใช้ให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเศรษฐศาสตร์อิสลาม ชะรีอะฮ์  การจัดการในอิสลาม  กฎหมายอิสลาม หลักการศาสนาอิสลาม  หรือ  สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรอบรู้และประสบการณ์ธนาคาร หรือ ประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษา อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การสอนงาน การเป็นวิทยากร การเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
 • มีทักษะด้านภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษในระดับดี

Apply Now


 

เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนวิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อ SMEs ขอนแก่น

– หลายอัตรา positions

Responsibilities:

 • วิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อ SMEs วงเงินรวมไม่เกิน 100 ลบ. หรือขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ธนาคารอาจะได้รับจากการอำนวยสินเชื่อ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อ SMEs พร้อมให้ความเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณานำเสนอเพื่ออนุมัติสินเชื่อ
 • พิจารณาความสอดคล้องของการอำนวยสินเชื่อกับมาตรฐานการอำนวยสินเชื่อ เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงด้านสินเชื่อกฎระเบียบของธนาคารที่เกี่ยวข้อง

Qualifications:

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงาน 3-5 ปี  หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่น หรือจังหวัดใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรอบรู้เชิงธุรกิจ และการคิดอย่างเป็นระบบ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

       >>>>>>  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณภัทรกร  โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

Apply Now


 

เจ้าหน้าที่อาวุโส–ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน  ส่วนวินัยพนักงาน ฝ่ายบุคคล 

– 2 positions

Responsibilities:

 •  ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวินัยพนักงาน
 • เขียนสรุปสำนวนการสอบสวน การร้องทุกข์ อุทธรณ์ รวมทั้งตอบข้อหารือ ให้ความเห็นและตีความกฎหมายที่เกี่ยวกับงานวินัย
 • ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยว ข้องกับงานวินัย เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
 • ร่วมวางแผนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์

Qualifications:

 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานในหน่วยงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2  ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย หรือว่าความ  หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะในการเขียนสรุปสำนวนการสอบสวน การพิจารณาความผิดทางวินัยได้อย่างดีและถูกต้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

Apply Now

สมัครงาน ธนาคารอิสลาม งานราชการ กทม.,ขอนแก่น ธนาคารอิสลาม รับสมัคร สอบ ธนาคารอิสลาม 2557 สอบ ธนาคารอิสลาม 57 ธนาคารอิสลาม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอิสลาม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments