สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 31 ก.ค. -เป็นต้นไป  นักบริหารโครงการ,ช่างเทคนิคเครื่องมือกล


ฝากประชาสัมพันธ์

“สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 31 ก.ค. -เป็นต้นไป  นักบริหารโครงการ,ช่างเทคนิคเครื่องมือกล”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14806 หรือ
ตำแหน่ง: นักบริหารโครงการ,ช่างเทคนิคเครื่องมือกล
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กทม.,ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ก.ค. – เป็นต้นไป
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 57 ครั้งที่ 4

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าทีประจำปี 57 ครั้งที่ 4 จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
1.3 สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา
1.4 มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดกำหนดไว้เฉพาะแต่ละตำแหน่ง)
1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
1.6 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
2.1 นักบริหารโครงการ ส่วนงานบริหารโครงการ (OPO) จำนวน 1 อัตรา
2.2 ช่างเทคนิคเครื่องมือกล ส่วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุ (จังหวัด ลพบุรี) (OWM) จำนวน 2 อัตรา

3. กำหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครงาน ได้ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครในบางตำแหน่งที่มีผู้สมัครเพียงพอแล้ว และจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทราบต่อไป

4. การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร ((Word : คลิ๊ก)) / ((PDF : คลิ๊ก)) และกรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับ” ให้ครบถ้วน

โดยยื่นใบสมัครได้ 3 วิธี คือ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
2) ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน)
3) ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ มาที่ recruitment@dti.or.th (อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน) และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริง พร้อมเอกสารประกอบการสมัครโดยรับรอง “รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ” ส่งในวันสอบข้อเขียนอีกครั้ง

5. เอกสารประกอบการสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกัน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
3) สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)
4) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษย้อนหลังไม่เกินสองปีนับจากวันทดสอบถึงวันประกาศรับสมัคร โดยให้ใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEIC, TOEFL, IELTS, ECL จาก กห. หรือเหล่าทัพ, การทดสอบจากสถาบันอุดมศึกษา เช่น CU-TAB, TU-GET, STOU-EPT เป็นต้น การทดสอบภาษาอังกฤษข้างต้น ไม่รวมถึงการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นส่วนหนึ่งในแผนการเรียนของหลักสูตรต่างๆ
5) หนังสือรับรองเงินเดือน โดยระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน
6) สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)
7) หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
8) สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร (ถ้ามี)
9) อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

6. ขั้นตอนการคัดเลือก
1) คัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครโดยพิจารณาจากประสบการณ์ทำงานรวม, ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน, คุณวุฒิการศึกษา และความรู้ทางภาษาอังกฤษ
2) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้สอบข้อเขียน ทำการทดสอบ 2 หมวดวิชา คือ วิชาความเข้าใจในลักษณะงาน และ วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์พื้นฐาน, MsWindows,MsWord, MsExcell, MsPowerpoint, Internet, Search Engine, เฉพาะผู้สมัครสายงาน “ว” สอบ MsProject เพิ่มเติม)
3) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้สอบสัมภาษณ์ ทำการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่
4) ประกาศหรือแจ้งผลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 57 ครั้งที่ 1 ประมาณ 1 อาทิตย์ หลังการสอบสัมภาษณ์
5) ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ, สวมสูท,รองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู) ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ

7. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดพร้อมทั้งยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-980-6688 ต่อ 1109,1133

สมัครงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ งานราชการ กทม.,ลพบุรี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัคร สอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 2557 สอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 57 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ :ตนเอง  mail  email  

รายละเอียด นักบริหารโครงการ คลิกที่นี่ | ช่างเทคนิคเครื่องมือกล คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments