กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -13 ส.ค. 2557  นักวิชาการอุตสาหกรรม,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์,


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -13 ส.ค. 2557  นักวิชาการอุตสาหกรรม,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์,”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14711 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์,
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,เชียงใหม่,พิษณุโลก,พิจิตร,ลำปาง,อุดรธานี,นครราชสีมา,อุบลราชธานี,สุราษฎร์ธานี,สุพรรณบุรี,ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 13 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม

อัตราว่าง 19 อัตรา

หน่วยงาน

1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

2. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา

3. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 อัตรา

4. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา

5. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา

6. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา

7. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา

8. สำนักบริหารกลาง จำนวน 1 อัตรา

9. สำนักบริหารยุทธศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

10. สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวน 1 อัตรา

11. สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา

12. กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 จำนวน 2 อัตรา

13. กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 จำนวน 2 อัตรา

14. สำนักพัฒนอุตสาหกรรมชุมชน จำนวน 1 อัตรา

15. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการอุตสาหกรรม ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็ฯแนวทางในการพิจารณาวางแผน กำหนดนโยบายและทางปฏิบัติในการส่งเสริมและเผยแพร่กิจการอุตสาหกรรม หรือเพื่อประกอบการให้คำปรึกษาแนะนำ ในเรื่องเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์ในงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 1 ปี


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง 1 อัตรา

หน่วยงาน กลุ่มบริหารงานคลังและงบประมาณ สำนักบริหารกลาง

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี การเงิน

2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์ในด้านการเงินและการบัญชีภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 1 ปี


ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง  1 อัตรา

หน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ การร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป

2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น และต้องมีประสบการณ์ในงานด้านพัสดุของหน่วยงานภาครัฐมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง 1 อัตรา

หน่วยงาน กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง

ค่าตอบแทนเดือนละ 18.000 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือบริหารบุคคล

2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารบุคคลภาครัฐไม่น้อยกว่า 1 ปี


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง 2 อัตรา

หน่วยงาน

1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี

2. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่างๆ  กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คำปรึกษาแนะนำอบรมกับวิทยากรคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง 1 อัตรา

หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับเซรามิก ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติทางเซรามิกเกี่ยวกับการทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางเซรามิก เช่น การวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางเซรามิก เพื่อรับรองหรือควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในการอุตสาหกรรม หรือเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิจัยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าเซรามิกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก

2. มีประสบการณ์การทำงานโดยตรง หรือใกล้เคียงขอบข่ายที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 5 ปี

สมัครงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม งานราชการ กรุงเทพ,เชียงใหม่,พิษณุโลก,พิจิตร,ลำปาง,อุดรธานี,นครราชสีมา,อุบลราชธานี,สุราษฎร์ธานี,สุพรรณบุรี,ชลบุรี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัคร สอบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2557 สอบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 57 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม :ตนเอง

**ใบสมัครอยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ**

ยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยงาน

หน่วยที่ 1 ภาคเหนือ

1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053243494,0532453612,053242226

2. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 294 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0552829579

3. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร เลขที่ 200 หมู่ที่ 8 ถนนเลียบเมือง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ 0566131615

4. ศูนย์พัฒนาอุตสหากรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง เลขที่ 424 หมู่ที่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 โทรศัพท์ 054281884, 054282376, 054282375

หน่วยที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี เลขที่ 399 หมู่ที่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

2. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ 044419622

3. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 222 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045311987, 045312925, 045313772

หน่วยที่ 3 ภาคใต้

1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 131 ถนนเทพรัตนกวี ตำบลประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0772003958

หน่วยที่ 4 ภาคกลาง

1. สำนักบริหารกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022024556

2. สำนักบริหารยุทธศาสตร์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022024501

3. สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022024521,023543428

4. สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022024538

5. กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 ซอยตรีมิตร แขวงกล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 023678021

6. กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ซอยตรีมิตร แขวงกล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 023678167,023678145

7. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ซอยตรีมิตร แขวงกล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 023678338,023678340

8. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร แขวงกล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 023678133,023678134

9. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 117 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 35555622,035545512

10. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี เลขที่ 67 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุวิท ตำบลเกาะเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038261203,038273702,0387846545
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 ส.ค. 2557
คลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments