กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -31 ก.ค. 2557  นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)


ฝากประชาสัมพันธ์

“กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -31 ก.ค. 2557  นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14635 หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 77
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกองทัพภาคที่ 3 เรื่อง รับสมัคร ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัคร ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ

เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 77 อัตรา (อัตราสิบเอก 75 อัตรา พลอาสาสมัคร 2 อัตรา)

 

1. รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร : ผนวก ก

1.1 เสมียน , พลสูทกรรม , ผบ.ชุดปฏิบัติการ (ชกท. 710 , 711 , 716 , 717 , 760 ,768 , 990 , 940 , 941 , 111 , 113 ) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 29 อัตรา

1.2 พลขับรถ (ชกท.640,612) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 37 อัตรา

1.3 ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 5 อัตรา

1.4 ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ชกท.351 , 352) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา

1.5 ช่างภาพ (ชกท.841) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา

1.6 ช่างเชื่อม (ชกท.442) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา

1.7 พลสารวัตร (ชกท.951) (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 2 อัตรา

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ผู้สมัครต้องมี บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

2.2 ต้องเป็น บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน / นายสิบกองหนุน หรือ อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2527 – 2539) สำหรับตำแหน่ง พลขับรถ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช 2537 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ในปีพุทธศักราช 2558)

2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับที่แก้ไข

2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจก่อความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้

2.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

2.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมัวหมอง

2.8 คุณวุฒิทางการศึกษา

2.8.1 ตำแหน่ง เสมียน : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2.8.2 ตำแหน่ง พลขับรถ : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2.8.3 ตำแหน่ง ช่างภาพ : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2.8.4 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ : ต้องสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์

2.8.5 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม : ต้องสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างเชื่อม

2.8.6 ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ต้องสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์

2.8.7 ตำแหน่ง พลสารวัตร : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและต้องมีส่วนสูงตั้งแต่ 168 เซนติเมตร ขึ้นไป

2.8.7 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

2.9 คุณสมบัติพิเศษเฉพาะตำแหน่ง : ผนวก ข

 

3. หลักฐานการรับสมัคร : ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตนเอง (พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริง)

3.1 ใบสมัคร (ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ในวันสมัคร)

3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา – มารดา

3.3 ใบสำคัญทางทหาร สด.8 , สด.43 หรือ ประวัติทหารบก (ทบ.100 – 075) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม (ไม่เกิน 6 เดือน)

3.4 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 – 620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่ต้องตรวจเลือด)

3.5 หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน, ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ เป็นต้น

3.6 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะต้องนารูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว มาประกอบหลักฐานการบรรจุ คนละ 5 รูป

4. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก

4.1 ตำแหน่ง เสมียน ,พลสูทกรรม , ผบ.ชุดปฏิบัติการ (ชกท. 710 , 711 , 716 , 717 ,

760 , 768 , 990 , 940 , 941 , 111 , 113 )

4.1.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)

4.1.1.1 ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน

4.1.1.2 ระเบียบงานสารบรรณ 25 คะแนน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4.1.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)

4.1.2.1 พิมพ์ดีดภาษาไทย (จับความเร็ว) 10 คะแนน

4.1.2.2 Microsoft Word 10 คะแนน

4.1.2.3 Microsoft Excel 10 คะแนน

4.1.2.4 สัมภาษณ์ 10 คะแนน

4.1.2.5 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

 

4.2 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640 ,612)

4.2.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)

4.2.1.1 ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน

4.2.1.2 พลขับรถ 25 คะแนน

4.2.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)

4.2.2.1 ทักษะการขับรถ 20 คะแนน

4.2.2.2 การปรนนิบัติบำรุง 10 คะแนน

4.2.2.3 สัมภาษณ์ 10 คะแนน

4.2.2.4 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

 

4.3 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท. 631)

4.3.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)

4.3.1.1 ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน

4.3.1.2 ช่างยานยนต์ 25 คะแนน

4.3.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)

4.3.2.1 ทักษะการซ่อมบำรุงฯ 20 คะแนน

4.3.2.2 การปรนนิบัติบารุง 10 คะแนน

4.3.2.3 สัมภาษณ์ 10 คะแนน

4.3.2.4 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

 

4.4 ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ชกท.351,352)

4.4.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)

4.4.1.1 ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน

4.4.1.2 ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 25 คะแนน

4.4.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)

4.4.2.1 ทักษะการซ่อมบำรุงฯ 20 คะแนน

4.4.2.2 การปรนนิบัติบำรุง 10 คะแนน

4.4.2.3 สัมภาษณ์ 10 คะแนน

4.4.2.4 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

 

4.5 ตำแหน่ง ช่างภาพ (ชกท. 841)

4.5.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)

4.5.1.1 ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน

4.5.1.2 ช่างภาพ 25 คะแนน

4.5.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)

4.5.2.1 ทักษะการถ่ายภาพ 20 คะแนน

4.5.2.2 การรวบรวมข้อมูลและนาเสนอผลงาน 10 คะแนน

4.5.2.3 สัมภาษณ์ 10 คะแนน

4.5.2.4 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

 

4.6 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม (ชกท. 442)

4.6.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)

4.6.1.1 ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน

4.6.1.2 ช่างเชื่อม 25 คะแนน

4.6.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)

4.6.2.1 ทักษะการเชื่อม 20 คะแนน

4.6.2.2 การออกแบบชิ้นงาน 10 คะแนน

4.6.2.3 สัมภาษณ์ 10 คะแนน

4.6.2.4 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

 

4.7 ตำแหน่ง พลสารวัตร (ชกท. 951)

4.7.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)

4.7.1.1 ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน

4.7.1.2 ทหารสารวัตร 15 คะแนน

4.7.1.3 กฎหมายเบื้องต้น 10 คะแนน

4.7.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)

4.7.2.1 สัมภาษณ์ 20 คะแนน

4.7.2.2 ความเหมาะสมในการเป็นทหารสารวัตร 20 คะแนน

4.7.2.3 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

 

5. การรับสมัคร

5.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 0900 ถึง 1600 ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

5.2 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือที่ www.3armyarea-rta.com/

 

6. กำหนดการสอบคัดเลือก

6.1 วันที่ 6 สิงหาคม 2557

– เวลา 0600 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ลานพื้นแข็งด้านหน้าสโมสรบันเทิงทัพ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 การแต่งกายชุดกีฬา

– เวลา 1000 การสอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 การแต่งกายชุดสุภาพ

– เวลา 1300 – 1500 การสอบภาควิชาการ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ห้อง 101 กองทัพภาคที่ 3 การแต่งกายชุดสุภาพ

6.2 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 การทดสอบภาคปฏิบัติ

– เวลา 0730 : รายงานตัว ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3

– เวลา 0800 : เริ่มทดสอบภาคปฏิบัติ ณ สถานที่คณะกรรมการกำหนด

6.3 การสอบสัมภาษณ์และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย : ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ได้คะแนน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 สำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น, ลุกนั่ง, วิ่ง 2

กิโลเมตร) จะใช้หลักเกณฑ์ของกองทัพบก

6.4 ให้นำบัตรประจาตัวประชาชน มาแสดงต่อกรรมการควบคุมการสอบทุกครั้ง

6.5 ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทำการสอบคัดเลือกฯ เข้าห้องสอบช้ากว่า 20 นาที หรือขาดสอบในวิชาใดวิชาหนึ่ง (ตามข้อ 5) จะถือว่าผู้เข้ารับการทำการทดสอบสละสิทธิการสอบในตำแหน่งนั้น ๆ

 

7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือที่ www.3armyarearta.com/

 

8. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือก

8.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าสมัคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร และการดำเนินงานธุรการในการสอบคัดเลือกฯ คนละ 100 บาท

8.2 สำหรับค่าใช้จ่าย มีเพียง ข้อ) 8.1 เท่านั้น กรณีที่มีผู้แอบอ้างเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนประเภทใดก็ตาม โดยอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ให้ผู้สมัครแจ้งแก่ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ทราบโดยตรง เพื่อ กองทัพภาคที่ 3 จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว หากตรวจพบภายหลังว่ามีผู้สามารถผ่านการสอบคัดเลือกได้ด้วยวิธีการทุจริตประการใด ประการหนึ่ง กองทัพภาคที่ 3 จะดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

สมัครงาน กองทัพภาคที่ 3 งานราชการ พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 รับสมัคร สอบ กองทัพภาคที่ 3 2557 สอบ กองทัพภาคที่ 3 57 กองทัพภาคที่ 3 เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพภาคที่ 3 :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments