งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -25 ส.ค. 2557  รวม 53 อัตรา เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -25 ส.ค. 2557  รวม 53 อัตรา เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14559 หรือ
ตำแหน่ง: รวม 53 อัตรา เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 53
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 25 ส.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 33 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับที่สูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

๒. ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๒) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(๓) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

จากลักษณะงานที่ปฏิบัติข้างต้น ผู้สมัครจึงควร
– สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยหรือทุรกันดารได้ และเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
– มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
– มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดัน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

๑. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
๑.๑ วิชาความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ (คะแนนเต็ม ๑๘๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ ความสามารถในการใช้ภาษา ตลอดจนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักไวยกรณ์ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ ในระดับเบื้องต้น

๒. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทำงานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การสืบเสาะหาข้อมูล
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน

 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับที่สูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการข่าว ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ช่วยติดตามและสังเกตความเคลื่อนไหว สถานการณ์ และพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ และสื่อมวลชนที่เป็นเป้าหมายด้านการข่าว เพื่อให้การดำเนินงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
(๒) ช่วยตรวจสอบและสืบสวนประวัติและพฤติการณ์ของข้าราชการและลูกจ้างในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสำรวจตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บังคับบัญชานำไปกำหนดนโยบาย หรือ แผนการปฏิบัติงาน
(๓) ร่วมกำหนดแผนและปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติงานในการต่อต้านการหาข่าว การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การบ่อนทำลาย การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๔) เก็บรวบรวมข่าวสาร สรุปและรายงานการปฏิบัติการ ประมวลรายละเอียดข้อเท็จจริงเพื่อทำรายงานข่าวกรอง

๒. ด้านการบริการ
ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในทางการข่าว เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

จากลักษณะงานที่ปฏิบัติข้างต้น ผู้สมัครจึงควร
– สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยหรือทุรกันดารได้ และเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
– มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
– มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดัน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

๑. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
๑.๑ วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการติดตาม รวบรวมข่าวสาร และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การกินดีอยู่ดีของประชาชน และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักไวยกรณ์ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ ในระดับเบื้องต้น

๒. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทำงานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การสืบเสาะหาข้อมูล
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ตามประกาศ

ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าว และเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

ด้วย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการดังรายละเอียดต่ ตามประกาศฯ คลิกเลือกหน้าอ่านประกาศ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สมัครงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ งานราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 2557 สอบ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 57 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ก.ย. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10