สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 -8 ส.ค. 2557  พนักงานส่งเสริมการลงทุน


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 -8 ส.ค. 2557  พนักงานส่งเสริมการลงทุน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14554 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 8 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป หน่วยที่ 1
– มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
(1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ ทางการบริหารทั่วไป ทางการจัดการ
ทางการจัดการทั่วไป ทางการตลาด ทางธุรกิจระหว่างประเทศ
ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
และการคลัง
(3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางการสื่อสารมวลชน
ทางวารสารศาสตร์
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
2) จัดกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วน
กับบริษัทผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ
3) วิเคราะห์และวางแผน เพื่อพัฒนางานการเชื่อมโยง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และมีการพัฒนาตอดเวลาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
5) ดูแลงานด้านข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน
การทำกิจกรรมหลักของงานเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

วิธีการประเมิน : ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ ร่วมกับการสัมภาษณ์

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) งานราชการ กทม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 2557 สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 57 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments