งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 ก.ค. 2557  เจ้าหน้าที่อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายย่อย,เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การติดตามหนี้รายย่อย,เจ้าหน้าที่ศูนย์ปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายย่อย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 ก.ค. 2557  เจ้าหน้าที่อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายย่อย,เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การติดตามหนี้รายย่อย,เจ้าหน้าที่ศูนย์ปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายย่อย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14460 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายย่อย,เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การติดตามหนี้รายย่อย,เจ้าหน้าที่ศูนย์ปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายย่อย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายย่อย
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)
ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินเชื่อรายย่อยทั้ง Unsecure / Mortgage และ Small SME
ทำหน้าที่อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสินเชื่อรายย่อยทุกประเภท ภายใต้กลุ่มธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย
ปฏิบัติงานตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และติดตามเร่งรัดหนี้ต่างๆ
ติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้เป็นไปตามสัญญา

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)
มีประสบการณ์อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อย่างน้อย 2 ปี
มีความรู้ด้านงานสินเชื่อ /งานด้านปรับปรุงโครงสร้างหนี้
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ และมีความสามารถในการใช้ระบบ Microsoft Office เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิผล
มีความช่างสังเกต และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้

ระยะเวลาในการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การติดตามหนี้รายย่อย
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำกลยุทธ์ในการติดตามหนี้สินเชื่อรายย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลในการติดตามทวงถามเร่งรัดหนี้สินเชื่อรายย่อยโดยคำนึงถึงปัจจัยทางการตลาด ทรัพยากรของธนาคาร สถานการณ์การแข่งขันและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยให้เป็นไปตามสภาวการณ์การแข่งขันของธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
กำหนดเป้าหมายและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI and Performance Measurement) ของทีมต่างๆ ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินเชื่อและติดตามหนี้
ร่วมบริหารต้นทุนในการติดตามหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อให้ได้ผลงานเหมาะสมกับต้นทุนค่าใช้จ่าย
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางในการติดตามทวงถามเร่งรัดติดตามหนี้สินเชื่อรายย่อย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)
ประสบการณ์ด้านปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อย่างน้อย 2 ปี
มีความรู้ด้านงานสินเชื่อ /งานด้านปรับปรุงโครงสร้างหนี้
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ และมีความสามารถในการใช้ระบบ Microsoft Office หรือมีความรู้ด้าน MIS เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิผล
มีความช่างสังเกต และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้

ระยะเวลาในการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


เจ้าหน้าที่ศูนย์ปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายย่อย
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)
ดำเนินการออกภาคสนาม (เยี่ยมเยียนกิจการของลูกหนี้) เพื่อติดตามหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินเชื่อรายย่อย
จัดเตรียมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้าแต่ละราย
ประสานงานกับส่วนติดตามและบริหารงานกฏหมายของ Hub ทั่วประเทศในการติดตามเร่งรัดหนี้และปรับโครงสร้างหนี้รายย่อย

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)
มีประสบการณ์ด้านปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อย่างน้อย 2 ปี
มีความรู้ด้านงานสินเชื่อ /งานด้านปรับปรุงโครงสร้างหนี้
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ และมีความสามารถในการใช้ระบบ Microsoft Office หรือมีความรู้ด้าน MIS เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิผล
มีความช่างสังเกต และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้

ระยะเวลาในการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments