งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -25 ก.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -25 ก.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม “

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14459 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย (Credit Analyst Consumer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)
พิจารณา ตรวจ และวิเคราะห์ ข้อมูลของลูกค้า ความเสี่ยงด้านต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน สมมุติฐาน และปัจจัย สนับสนุนที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอกสารหลักฐาน ภาระหนี้ และข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ได้แก่ เอกสารการตรวจสอบรายได้ และ ชุดเอกสารประเมินราคาหลักทรัพย์
ใช้เครื่องมือที่ธนาคารกำหนดเพื่อให้การวิเคราะห์สินเชื่อมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และ กฎระเบียบที่ธนาคารกำหนด
ประสานงานกับสาขาในการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อ
ควบคุมระยะเวลาในการทำงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งศึกษาระเบียบธนาคารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านสินเชื่อบุคคล หรือ สินเชื่อธุรกิจ
มีความรอบรู้ในระบบงาน CMLOS และ/หรือ ระบบบริหารข้อมูลหลักประกัน (CMS) และ/หรือ ระบบประเมินราคาหลักทรัพย์ (EA)
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการตลาด รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและนโยบายสินเชื่อ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

การรับสมัครและการคัดเลือก
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม (Credit Analyst S-SME)

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอกสารหลักฐาน ภาระหนี้ และข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ได้แก่ เอกสารการตรวจสอบรายได้ และ ชุดเอกสารประเมินราคาหลักทรัพย์
ใช้เครื่องมือที่ธนาคารกำหนดเพื่อให้การวิเคราะห์สินเชื่อมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และ กฎระเบียบที่ธนาคารกำหนด
พิจารณา ตรวจ และวิเคราะห์ ข้อมูลของลูกค้า ความเสี่ยงด้านต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน สมมุติฐาน และปัจจัย สนับสนุนที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อพิจารณา
ประสานงานกับสาขาในการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อ
ควบคุมระยะเวลาในการทำงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งศึกษาระเบียบธนาคารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านสินเชื่อบุคคล หรือ สินเชื่อธุรกิจ
มีประสบการณ์ทำงานในหน้าที่ AO-S หรือ RM-S
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการตลาด รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและนโยบายสินเชื่อ
มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อบุคคล หรือ สินเชื่อธุรกิจ

การรับสมัครและการคัดเลือก
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments