งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 -8 ส.ค. 2557  นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป,นักจัดการงานทั่วไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 -8 ส.ค. 2557  นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป,นักจัดการงานทั่วไป”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14429 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,อุดรธานี,เชียงใหม่,
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 8 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรุงเทพมหานคร)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุมิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์โครงการ/ และ/หรือจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและของรัฐบาล ในการบริหารจัดการ การดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแล บริหารจัดการให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดทำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดเก็บ และเผยแพร่ ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
5. จัดทำคู่มือต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
6. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ การงบประมาณ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และความมั่นคงของชาติ 4. มีความสามารถในการศึกษา การคิดวิเคราะห์หาเหตุผล การจัดการข้อมูลสารสนเทศ และประมวลสรุปรายงานผล 5. มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ และการใช้อินเตอร์เน็ต 6. มีความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
— ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ในส่วนของ Microsft Office – ความสามารถและทักษะในการใช้ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
– บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ – ความประพฤติและอุปนิสัย – การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ – ทัศนคติ แรงจูงใจ – ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ – ความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะ รวมทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 กรุงเทพมหานคร)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางสังคมศาสตร์ หรือครุศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ
2. รวบรวมข้อมูล และจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและของรัฐบาล ในการบริหารจัดการ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 – ความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 งบประมาณ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และความมั่นคงของชาติ – ความรู้ทั่วไปในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และการจัดทำข้อมูลข่าวสาร – ความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ – ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในส่วนของ Microsoft Office – ความสามารถและทักษะในการใช้ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
– บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ – ความประพฤติและอุปนิสัย – การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ – ทัศนคติ แรงจูงใจ – ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ – ความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะ รวมทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จ.เชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางนิเทศศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ตรวจสอบและนำเสนอหนังสือเข้าและหนังสือออกให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. เก็บ รักษา ค้นหา รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลงานทะเบียนให้เป็นระเบียบ
3. รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงาน ในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร สถานที่ งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
4. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 งบประมาณ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และความมั่นคงของชาติ – ความรู้ทั่วไปในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และการจัดทำข้อมูลข่าวสาร – ความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ – ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในส่วนของ Microsoft Office – ความสามารถและทักษะในการใช้ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
– บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ – ความประพฤติและอุปนิสัย – การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ – ทัศนคติ แรงจูงใจ – ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ – ความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะ รวมทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จ.อุดรธานี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเลขานุการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานต้อนรับ งานรับรอง และงานพิธีต่างๆ
2. จัดเตรียมห้องประชุม และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และงานระเบียบรายงานต่างๆ
3. บันทึกข้อมูล จัดพิมพ์หนังสือราชการ จัดทำเอกสารและแจกจ่ายเอกสาร
4. รวบรวมข้อมูล และจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและรัฐบาลในการบริหารจัดการ การสนับสนุนการดำเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่
5. จัดทำเอกสารทางการเงินและบัญชี
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ในวิชาการตรวจสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ – ความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 งบประมาณ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และความมั่นคงของชาติ – ความรู้ทั่วไปในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และการจัดทำข้อมูลข่าวสาร – ความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ – ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในส่วนของ Microsoft Office – ความสามารถและทักษะในการใช้ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
– บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ – ความประพฤติและอุปนิสัย – การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ – ทัศนคติ แรงจูงใจ – ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ – ความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะ รวมทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน กระทรวงศึกษาธิการ งานราชการ กรุงเทพ,อุดรธานี,เชียงใหม่, กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร สอบ กระทรวงศึกษาธิการ 2557 สอบ กระทรวงศึกษาธิการ 57 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments