สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 ก.ค. -15 ส.ค. 2557  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 ก.ค. -15 ส.ค. 2557  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14417 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ก.ค. – 15 ส.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาโทหรือระดับที่สูงกว่า ของ ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ร่างหนังสือโต้ตอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดทำสารภาษาอังกฤษ
๒. วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดทำบันทึก และติดตามความคืบหน้า
๓. จัดทำประเด็นสนทนา และบันทึกการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กับแขกต่างประเทศ
๔. ประสานงานการเยือนต่างประเทศ และการต้อนรับบุคคลสำคัญต่างประเทศที่เยือนไทย
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๒. ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓. ความรู้ในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : มีบุคลิกภาพดีมาก มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ การประสานงาน สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและความรู้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง

 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาเลขานุการ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับที่สูงกว่าของ ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น
๒. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวก ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๓. การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
๓. การเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม
๓.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
๕. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ทักษะ/สมรรถนะ : การทดสอบสมรรถนะทางกาย

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ กรุงเทพ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2557 สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 57 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :ตนเอง  

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคาร 26 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments