สพฐ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -28 ก.ค. 2557  ครูผู้สอน


ฝากประชาสัมพันธ์

“สพฐ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -28 ก.ค. 2557  ครูผู้สอน “

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14416 หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 – 28 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน วุฒิปริญญาตรี วิชาเอก คอมพิวเตอร์ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครอง และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๒. ความสามารถทั่วไป ( คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ ๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และ ข้อมูลต่างๆ ๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ ๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมัย ๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพครู ( คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ ๓.๑ วินัยและการรักษาวินัย ๓.๒ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๓.๓ มาตรฐานวิชาชีพ ๓.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ ๓.๕ สมรรถนะวิชาชีพ
วิธีการประเมิน : ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ( คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน ) ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง ๑. ความรอบรู้ ( คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน )ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ ๑.๑ สังคม เศรษฐกิจการเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน ๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ๑.๔.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔.๒พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔.๓พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔.๔พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔.๕พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑.๔.๖พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแน่ง ( คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน ) ๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ( คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน )
วิธีการประเมิน : ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ ๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ๑.๒ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน ๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน ๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา ๑.๗ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา ๒. ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน )

– สมรรถนะ
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน )
วิธีการประเมิน : ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก ๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๒. การประกอบคุณความดี ๓. บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา และการแต่งกาย ๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นครูที่ดี ๕. เจตคติและอุดมการณ์ ต่ออาชีพครู
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนภาค ข ถ้าคะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ดูคะแนนภาค ก หากคะแนนเท่ากันอีก ให้ดูลำดับที่การมาสมัครสอบ 

สมัครงาน สพฐ งานราชการ บุรีรัมย์ สพฐ รับสมัคร สอบ สพฐ 2557 สอบ สพฐ 57 สพฐ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments