ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  “

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14391 หรือ
ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: หลายอัตรา
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้ธุรกิจรายใหญ่และ SMEs
– หลายอัตรา positions

Responsibilities:
หน้าที่และความรับผิดชอบ

เจรจาต่อรองกับลูกค้าในการปรับโครงสร้างหนี้และกำหนดรูปแบบการชำระหนี้ให้มีความเหมาะสมลดสินเชื่อด้อยที่ธนาคาร
ดำเนินการวิเคราะห์สินเชื่อและการจัดทำข้อเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการปรับโครงสร้างหนี้
ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของการปรับโครงสร้างหนี้

Qualifications:
เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 – 4 ปี ด้านสินเชื่อและด้านการปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์
มีทักษะการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้างหนี้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน MS office ได้ดี

>>>>>> ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

Apply Now


เจ้าหน้าที่ –เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารคุณภาพและความปลอดภัยสารสนเทศ
– 2 positions

Responsibilities:

จัดทำและทบทวนนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
ดำเนินการดูแล กำกับ และตรวจสอบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน
จัดทำรายงานสรุปผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอกธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เช่น ISO 27001:2005 หรือตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานธนาคาร สถาบันการเงิน
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

Apply Now


เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
– 1 positions

Responsibilities:
วิเคราะห์ และบริหารจัดการระบบข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบให้สามารถจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันในเวลาที่กำหนด
สนับสนุนข้อมูล โดยการจัดเก็บฐานข้อมูลของระบบต่างๆที่ใช้ภายในธนาคาร เพื่อประมวลผลและออกรายงานตามที่มีการร้องขอ
ประสานงานกับผู้รับจ้างทำโครงการ (Vendor) จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ความคืบหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านระบบฐานข้อมูล,Data Warehouse, Data Mining หรือ งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีความรู้และทักษะการใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเช่น Oracle หรือ SQL ได้เป็นอย่างดี
มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานธนาคาร สถาบันการเงิน

มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
Apply Now


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อรายย่อย
– หลายอัตรา positions
[27:05:2014] Responsibilities:

ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อหลัก/ร่วมผู้ค้ำประกัน คำนวณราย/ภาระหนี้
พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อหลัก/ร่วมผู้ค้ำประกันวิเคราะห์ความเสี่ยงสรุปผลให้ความเห็นการวิเคราะห์
จัดทำเอกสารการอนุมัติสินเชื่อที่มีความกระชับถูกต้องของข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ โดยให้เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ และหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Qualifications:

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์สายงานสินเชื่อ/วิเคราะห์สินเชื่อ 1-5 ปี
มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารและความรู้ด้านชะรีอะฮ์
สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี
>>>>>> ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

Apply Now


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา
– 3 อัตรา positions

Responsibilities:

ตรวจสอบมติอนุมัติ,คำสั่งดำเนินการนิติกรรมหลักประกัน เช่น จำนอง ขึ้นจำนอง ไถ่ถอน ปลอดจำนองหลักประกันทั้งอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่,กลุ่มงานธุรกิจ SMEs และกลุ่มงานสินเชื่อรายย่อย
ดำเนินการจัดทำเอกสารการแจ้งจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหลักประกัน เช่น จำนอง ขึ้นจำนอง ไถ่ถอน ปลอดจำนองหลักประกันทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจ SMEs และกลุ่มงานสินเชื่อรายย่อย
ดำเนินการจัดทำ การจำนำ ปลดจำนำพร้อมทั้งการออกหนังสือยิมยอมประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ ของกลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่ , กลุ่มงานธุรกิจ SMEs และกลุ่มงานสินเชื่อรายย่อย

Qualifications:

วุฒิปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการจัดทำนิติกรรมสัญญา/นิติกรรมจำนองจากสถาบันการเงิน 1-5 ปี
มีความรู้ในด้านกฎหมายและหลักการชะรีอะฮ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
มีความสามารถในการใช้งาน MS Office ได้ดี
มีความละเอียดรอบคอบ
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
>>>>>> ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

Apply Now


ผู้จัดการบริหารส่วน-ฝ่ายชะรีอะฮ์
– 1 positions
[27:05:2014] Responsibilities:

วางแผนกระบวนการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลหลักชะรีอะฮ์ ฟัตวา และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารอิสลาม
บริหารจัดการและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ด้านชะรีอะฮ์ทุกรูปแบบแก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ตลอดจนสนับสนุนให้มีการติดตามและประเมินผล
ให้คำปรึกษาในเรื่องนวัตกรรม การออกผลิตภัณฑ์และการบริการรูปแบบใหม่ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับชะรีอะฮ์
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และวางแนวทางป้องกันแก้ไขได้
วางแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและบริหารการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามผลการเบิกใช้ให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับ
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเศรษฐศาสตร์อิสลาม ชะรีอะฮ์ การจัดการในอิสลาม กฎหมายอิสลาม หลักการศาสนาอิสลาม หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีความรอบรู้และประสบการณ์ธนาคาร หรือ ประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษา อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีทักษะด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การสอนงาน การเป็นวิทยากร การเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีทักษะด้านภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษในระดับดี


เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนวิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อ SMEs ขอนแก่น
– หลายอัตรา positions
[10:06:2014] Responsibilities:

วิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อ SMEs วงเงินรวมไม่เกิน 100 ลบ. หรือขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ธนาคารอาจะได้รับจากการอำนวยสินเชื่อ
จัดทำรายงานวิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อ SMEs พร้อมให้ความเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณานำเสนอเพื่ออนุมัติสินเชื่อ
พิจารณาความสอดคล้องของการอำนวยสินเชื่อกับมาตรฐานการอำนวยสินเชื่อ เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงด้านสินเชื่อกฎระเบียบของธนาคารที่เกี่ยวข้อง

Qualifications:

เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงาน 3-5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่น หรือจังหวัดใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรอบรู้เชิงธุรกิจ และการคิดอย่างเป็นระบบ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

>>>>>> ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

Apply Now

สมัครงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments