สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ก.ค. -08 ส.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ก.ค. -08 ส.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14388 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ค. – 08 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ สำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เช่น ด้านการผลิต การตลาด เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และระเบียบข้อกำหนดด้านเทคนิคของสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อเสนอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งในภาพรวมและรายสาขา
(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ พร้อมวิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา เพื่อวางแนวทางประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารหรือกำกับโครงการ ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศทั้งในภาพรวมและรายสาขา
(3) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการบริหารจัดการโครงการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถบรรลุตามภารกิจที่กำหนดไว้ ตลอดจนติดตามประเมินผล
ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
(4) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านนโยบายอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานความร่วมมือ ท่าที
การดำเนินงาน และการผลักดันเพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและกระแสเศรษฐกิจโลก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานภายใน ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
– ความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
– ความรู้และความสามารถในการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
– ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม งานราชการ กรุงเทพ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัคร สอบ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2557 สอบ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 57 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments