กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ค. -20 ส.ค. 2557  นักวิทยาศาสตร์,นักภาษาโบราณ,นาฏศิลปิน,ช่างอาภรณ์,นายช่างศิลปกรรม,นายช่างโยธา,พนักงานพัสดุ


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ค. -20 ส.ค. 2557  นักวิทยาศาสตร์,นักภาษาโบราณ,นาฏศิลปิน,ช่างอาภรณ์,นายช่างศิลปกรรม,นายช่างโยธา,พนักงานพัสดุ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14337 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นักภาษาโบราณ,นาฏศิลปิน,ช่างอาภรณ์,นายช่างศิลปกรรม,นายช่างโยธา,พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ค. – 20 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเที่ยวกัน

ในสาขาวิชาการบัญชี


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเที่ยวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ

สาขาวิชาก่อสร้าง


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาหลักสุตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเที่ยวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ

สาขาวิชาก่อสร้าง


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรม (ด้านอนุรักษ์)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือ

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรม (ด้านปิดทองประดับกระจก)
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะ
ความชำนาญงานด้านปิดทองประดับกระจก
ไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยต้องมีหนังสือรับรอง
การทำงานจากนายจ้าง หรือ หน่วยงานซึ่งระบุ
ถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ มีการทดสอบทักษะ
เฉพาะบุคคลด้วยการทดสอบปฏิบัติ)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างไม้แกะสลัก)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือ
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม


ชื่อตำแหน่ง : ช่างอาภรณ์
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์
ทางฟิสิกส์เครื่องมือวัด ทางเคมีวิศวกรรม
ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งทอ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี หรือ สาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


ชื่อตำแหน่ง : นักภาษาโบราณ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค
หรือ ปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาบาลีและสันสกฤษ ทางภาษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางภาษาโบราณ ภาษาตะวันออก
หรือ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางบาลีพุทธศาสตร์ ทางพุทธศาสนา

ทางบาลีสันสกฤษ ทางพุทธศาสตร์


ชื่อตำแหน่ง : นาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

สมัครงาน กรมศิลปากร งานราชการ กรมศิลปากร รับสมัคร สอบ กรมศิลปากร 2557 สอบ กรมศิลปากร 57 กรมศิลปากร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมศิลปากร :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ กรมศิลปากร คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments