ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัย 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ของประเทศ

สวรส. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager) จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง) และเป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิจัยด้านสุขภาพ
 • เป็นผู้มีจริยธรรมและพร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือมีความผิดลหุโทษ
 • ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพราะกระทำผิดวินัย

คุณสมบัติจำเพาะสำหรับตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัย

 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำวิจัย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี (มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า ๓ ผลงาน)
 • มีความรู้เรื่องระบบสุขภาพ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การจับประเด็น การวางแผน ประสานงาน ติดต่อสื่อสาร และการจัดการด้านอื่นๆ เป็นอย่างดี
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี หรือประสานงานกับต่างประเทศได้
 • มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดีมาก
 • มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มีความสามารถในการสรรหานักวิจัยมาร่วมทำวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาได้

 

คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • จบปริญญาเอกด้านนโยบายสาธารณะ
 • มีประสบการณ์การด้านการวิจัยเชิงระบบและนโยบาย
 • มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
 • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  ตามตารางด้านล่าง (http://secure.vec.bc.ca/toefl-equivalency-table.cfm)

 

TOEFL Paper

The Computer-Based Tes

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

Internet-Based Test

IELTS

๕๕๐ ๒๑๓ – ๒๔๐ ๗๙ – ๙๕ ๖.๕

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 • กำหนดขอบเขตแผนงาน/โครงการวิจัยต่างๆ ที่มีความซับซ้อนและจัดทำ Term of Reference (TOR)
 • ทำการทบทวน วิเคราะห์ เชื่อมโยงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายได้
 • จัดกระบวนการพัฒนาคำถามวิจัย/โจทย์วิจัย จัดหานักวิจัยให้ทำวิจัยตาม TOR ที่กำหนด ติดตามและประเมินผลงานวิจัย รวมถึงหาช่องทางนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 • ติดตามความก้าวหน้าของสถานการณ์ของการวิจัยในประเด็นตามแผนยุทธศาสตร์ ของ สวรส. ครอบคลุมในทุกมิติของระบบสุขภาพ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ระบบที่มีความซับซ้อน เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 • กำกับโครงการพร้อมกันหลายโครงการ และทำงานร่วมกับนักวิจัยที่หลากหลายลักษณะและระดับความสามารถ รวมถึงสื่อสารกับฝ่ายนโยบาย โดยสามารถเลือกใช้โอกาสที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการตัดสินใจทางนโยบายโดยใช้ ความรู้
 • ร่วมกำหนดทิศทางในภาพรวม และบริหารโครงการหรืองานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย เพื่อร่วมกันพัฒนา สวรส. ให้สามารถบรรลุตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ให้คำปรึกษาและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ เพื่อสนับสนุนให้ สวรส. บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้


เงื่อนไขการจ้างงานและเงินเดือน

สัญญาจ้างรายปี โดยมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน ๓ เดือน

เงินเดือน ๕๕,๙๐๐ บาทต่อเดือน พร้อมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่ สวรส.กำหนด


เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน ๑ รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือรับรอง ๒ ฉบับ
 • ใบสมัคร พร้อม CV (แนบผลงานวิจัยหรืองานวิชาการ/สิ่งตีพิมพ์)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส                
 • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน


ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถ. ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี  ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์  ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๓๔ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๐๑ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ (ผู้สมัครสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้บนเว็บไซต์ สวรส.)  คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและติดต่อเชิญมา สัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป และคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในประกาศนี้


 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข