งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.ราชภัฎสวนดุสิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 -31 ก.ค. 2557  นักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยสอน,เลขานุการประจำหลักสูตร(เทคโนโลยีสารสนเทศ/ศิลปศาสตร์บัณฑิต/อังกฤษธุรกิจ),เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"ม.ราชภัฎสวนดุสิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 -31 ก.ค. 2557  นักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยสอน,เลขานุการประจำหลักสูตร(เทคโนโลยีสารสนเทศ/ศิลปศาสตร์บัณฑิต/อังกฤษธุรกิจ),เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14298 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยสอน,เลขานุการประจำหลักสูตร(เทคโนโลยีสารสนเทศ/ศิลปศาสตร์บัณฑิต/อังกฤษธุรกิจ),เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 31 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ด้านภาษา)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , การสอนภาษาอังกฤษ , หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– เคยปฏิบัติงานด้านการสอนภาษาอังกฤษหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดีมีจิตสำนึกในการให้บริการ
– ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎหมาย ก.พ.ฉบับที่ 3 พ.ศ.2535
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมความรู้ภาษาต่างประเทศ
2.พัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมด้านภาษาอังกฤษ
3.จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ปฏิบัติการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
5. จัดทำแบบสอบถามและดำเนินการประเมินผลคุณภาพการจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ
6. พัฒนาและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร
7. ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
8. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
9. ดำเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ด้านศิลปวัฒนธรรม)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารงานวัฒนธรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
– ปฏิบัติงานด้านการผลิตชิ้นงานด้านศิลปะประดิษฐ์ การแกะสลัก
– มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดีและมีจิตสำนึกในการให้บริการ
– ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎหมาย ก.พ.ฉบับที่ 3 พ.ศ.2535
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2. พัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมด้านศิลปะประดิษฐ์
3. จัดทำสื่อและผลิตชิ้นงานด้านศิลปะประดิษฐ์ การแกะสลัก และการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ
4. ปฏิบัติการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
5. จัดทำแบบสอบถามและดำเนินการประเมินผลคุณภาพการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ
6. พัฒนาและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร
7. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนหรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8. ดำเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน

9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1.การเรียนการสอน
2.การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
3.การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา
4.การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบำรุง ส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม

5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เลขานุการประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
– มีความรู้ความสามารถในระบบจัดการเอกสารและสารสนเทศในสำนักงาน
– มีความสามารถร่างบันทึกข้อมูล และจดหมายทางราชการได้
– มีความสามารถในการบันทึกประชุมและทำรายงานการประชุมได้
– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีบุคลิกภาพดี การแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง
– มีทักษะในการสื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1.การตรวจเช็คเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าและออกในระบบ e-office
2.ตรวจทานความเรียบร้อยของเอกสารออกภายในและภายนอก
3.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การจัดทำเอกสารโต้ตอบ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งพิมพ์งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ และสรุปรายงานการประชุม
5.จัดเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตร
6.จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ ภายในหลักสูตร
7.รวบรวมเอกสารประกันคุณภาพ และทำการรวมเล่มของหลักสูตรฯ
8.ดำเนินการเบิกจ่าย จัดซื้อ-จัดจ้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย

9.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ


ชื่อตำแหน่ง : เลขานุการประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Ms Excel ได้เป็นอย่างดี
– เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆได้ดี
– มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ การเบิกจ่าย และธรรมชาติของระบบงานราชการ
– มีความอดทน อดกลั้น และทำงานล่วงเวลาในบางวันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานเลขานุการ
1.ร่างหนังสือราชการที่มีการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.ดำเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก พร้อมรับ-ส่งโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคลากรต่างๆ
3.อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษา
4.ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาตไปราชการของอาจารย์ในหลักสูตร
5.ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
6.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของหลักสูตร
งานประชุม
1.จัดเตรียมเอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมของหลักสูตร
2.บันทึกการประชุม จัดทำรายงาน และหรือสรุปสาระสำคัญของการประชุม
3.ติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้ประชุม
4.จัดเอกสารประชุมให้เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้นในการอ้างอิง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เลขานุการประจำหลักสูตรอังกฤษธุรกิจ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ความสามารถในการจัดทำหลักสูตร
– มีความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ โดยสามารถร่างและจัดทำหนังสือราชการได้
– มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานเลขานุการ
1.ร่างหนังสือราชการที่มีการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.ดำเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก พร้อมรับ-ส่งโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคลากรต่างๆ
3.อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษา
4.ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาตไปราชการของอาจารย์ในหลักสูตร
5.ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
6.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของหลักสูตร
งานประชุม
1.จัดเตรียมเอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมของหลักสูตร
2.บันทึกการประชุม จัดทำรายงาน และหรือสรุปสาระสำคัญของการประชุม
3.ติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้ประชุม
4.จัดเอกสารประชุมให้เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้นในการอ้างอิง


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง
– มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ รับฟัง แสดงความคิดเห็น และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1.ด้านการปฏิบัติการ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา ร่างโต้ตอบหนังสือ
2.ด้านการประสานงาน ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3.ด้านการให้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ทางด้านบริหารงานทั่วไปรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
4.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น

5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– อายุไม่เกิน 35 ปี ถึงวันรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และการจัดการทั่วไป
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีความรู้ ความชำนาญ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (Software) เป็นอย่างดีเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
– มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
– หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1.ด้านการสนับสนุนและการส่งเสริมการวิจัย ประสานงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กร และนอกองค์กร

2.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
– เป็นผู้มีความอดทน รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานล่วงเวลาได้
– มีบุคลิกภาพดี และแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ควบคุม ดูแลการจอดยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย
2. การจัดตารางการใช้รถ คนขับรถ รวมถึงการให้บริการแก่บุคลากร
3. การซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ตามระยะเวลาการใช้งาน
4. การเบิกจ่ายมันน้ำเชื้อเพลิง และดูแลควบคุมการใช้เชื้อเพลิง
5. แจ้งซ่อมบำรุงยานพาหนะเมื่อเกิดชำรุด
6. ต่อทะเบียนรถ ยืนภาษี และประกันรถยนต์ เมื่อหมดระยะเวลาที่กำหนด 


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
– เป็นผู้มีความอดทน รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานล่วงเวลาได้
– มีบุคลิกภาพดี และแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ
2. ควบคุม ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
3. ควบคุม ดูแลงานด้านความปลอดภัย การจัดเวรยาม การดูแลปิด – เปิดอาคาร
4. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน นักการ – ภารโรง คนสวน 

สมัครงาน ม.ราชภัฎสวนดุสิต งานราชการ กรุงเทพ ม.ราชภัฎสวนดุสิต รับสมัคร สอบ ม.ราชภัฎสวนดุสิต 2557 สอบ ม.ราชภัฎสวนดุสิต 57 ม.ราชภัฎสวนดุสิต เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.ราชภัฎสวนดุสิต :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments